Aanvullingswet geluid

Hier vindt u informatie over toekomstige ontwikkelingen rond de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten.

Aanvullingswet geluid

Op 22 maart 2016 is de Aanvullingswet geluid Omgevingswet ter consultatie gelegd. De volledige tekst van de regeling en de memorie van toelichting vindt u op overheid.nl. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Inhoud

Via de Aanvullingswet geluid worden de regels voor rijksinfrastructuur uit de Wet milieubeheer en de regels van de overige bronnen uit de Wet geluidhinder geïntegreerd in de Omgevingswet. Hierbij worden geluidproductieplafonds ingevoerd voor provinciale wegen, waterschaps-wegen en industrieterreinen.

De geluidregels voor decentrale infrastructuur, industrieterreinen en geluidgevoelige objecten gaan veranderen. Dit gebeurt in samenspraak met onder meer IPO, VNG, UvW en VNO-NCW. Dit proces is jaren geleden gestart onder de naam SWUNG 2. De regels voor deze geluidbronnen staan nu nog in de Wet geluidhinder.

Voor rijkswegen en hoofdspoorwegen kennen we sinds halverwege 2012 zogenaamde geluidproductieplafonds. De regels hierover staan nu in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer.

De Aanvullingswet geluid integreert die regels in de Omgevingswet. Tegelijk worden geluidproductieplafonds ingevoerd voor provinciale wegen, waterschaps-wegen en industrieterreinen.

Op lokaal niveau is het wegennet te fijnmazig en te zeer verweven met de omgeving om effectief te kunnen werken met plafonds. Voor deze situaties is daarom een methodiek ontwikkeld met een preventieve toets vooraf en periodieke monitoring achteraf. Hiermee kan de ontwikkeling van het geluid in de loop der jaren beheerst worden.


Uw onderwerpen