Aanvullingswet geluid

Hier vindt u informatie over ontwikkelingen rond de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten.

Aanvullingswet geluid

Op 5 oktober 2018 heeft de Minister het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden:

Inhoud

De Aanvullingswet geluid Omgevingswet past de Omgevingswet aan. Bij de aanpassing gelden de verbeterdoelen van de stelselherziening. Daarnaast is het voorkomen van de onbeheerste groei van geluidbelastingen op geluidgevoelige gebouwen een belangrijk doel. Andere doelen voor de bescherming tegen geluid zijn het verlagen van bestaande hoge geluidbelastingen op geluidgevoelige gebouwen (sanering) en het bevorderen van bronbeleid.

Voor het halen van de doelen staan in de Aanvullingswet geluid regels over:

  • Verplichte omgevingswaarde gemeente voor geluidproductie industrieterrein (artikel 2.11a)
  • Verplichte omgevingswaarde provincie voor geluidproductie wegen en aangewezen lokale spoorwegen (artikel 2.13a) en industrieterreinen (artikel 2.12a)
  • Verplichte omgevingswaarden rijk voor geluidproductie wegen in beheer bij het rijk en hoofdspoorweg (artikel 2.15, tweede lid)
  • Beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (artikel 2.16, eerste lid onderdeel c/ artikel 2.17, eerste lid, onderdeel c/ artikel 2.18, eerste lid, onderdeel f/ artikel 2.19, derde lid onderdeel b), voor het beschermen van de gezondheid (artikel 2.28, onderdeel d)

De Omgevingswet zet de systematiek met geluidproductieplafonds die sinds 2012 voor rijkswegen en hoofdspoorwegen uit de de milieubeheer door. Deze systematiek gaat ook voor provinciale wegen gelden. De geluidregels voor lokale infrastructuur, industrieterreinen en geluidgevoelige gebouwen veranderen ook. Dit gebeurt in overleg met onder meer IPO, VNG, UvW en VNO-NCW.

Verdere regels over geluid staan in het Aanvullingsbesluit geluid. Dit besluit past het Besluit kwaliteit leefomgeving aan. De minister heeft de Tweede Kamer met een brief (Kst. 33 118, nr. 113) geïnformeerd over de voorgenomen aanpassing van de geluidregels. De brief benadrukt het eenvoudigere normenkader. De openbare internetconsultatie start voor dit besluit begin 2019.


Uw onderwerpen