Activiteitenbesluit: Dove gevel

Vraag

Kent het Activiteitenbesluit het begrip “dove gevel”?

Antwoord

Ja, wat betreft het begrip “gevel” sluit het Activiteitenbesluit aan bij het begrippenkader van de Wet geluidhinder.

In art. 2.17 worden grenswaarden gegeven op de gevel van gevoelige gebouwen. In art. 1.1 wordt voor de definitie van een gevel doorverwezen naar de Wet geluidhinder: gevel als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 1b, vierde lid, van de Wgh.

In art. 1 Wgh staat als definitie: gevel: bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.
In art. 1b vierde lid Wgh zijn enkele uitzonderingen opgenomen. Dit artikel luidt als volgt:
In afwijking van artikel 1 wordt onder een gevel in de zin van deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan:

  1. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede
  2. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

Een gevel die voldoet aan de voorwaarden uit art. 1b vierde lid Wgh wordt ook wel een “dove gevel” genoemd. Een “dove gevel” is geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Daarom gelden de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit niet op een “dove gevel”.