AMvB-bedrijven: Geluidsvoorschriften voor laden en lossen

Vraag

Welke geluidsbelasting in relatie met laden en lossen moet met de toetsing aan de grenswaarden worden meegenomen?

Antwoord

Regulier

Bij toetsing aan de grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau van art. 2.17 moet de geluidbelasting van laad- en losactiviteiten binnen en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting in principe worden meegenomen worden. Voor het maximale geluidsniveau bestaan enkele uitzonderingen:

LAmax in de dagperiode

In art. 2.17 lid 1 onder blid 3 onder b, lid 4 onder b, lid 5, onder c en lid 6 onder b wordt echter aangegeven dat de gestelde grenswaarde voor het maximale geluidsniveau (LAmax) in de dageriode niet van toepassing is op laad- en losactiviteiten. Voor wat betreft agrarische inrichtingen die niet in glastuingebouwgebied liggen (artikel 2.17, vijfde lid) zijn deze grenswaarden ook niet van toepassing op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid

LAmax in de avond- en nachtperiode

In art. 2.18 lid 4 is aangegeven dat de grenswaarde voor het maximale geluidsniveau bedoeld in artikel 2.17 tussen 23.00 en 7.00 uur niet van toepassing is voor aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten. Dit alleen onder twee voorwaarden:

  1. degene die de inrichting drijft aantoont dat het geldende maximaal geluidsniveau (LAmax), niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; 
    en
  2. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is van 65 dB(A).

Agrarische inrichtingen  (Artikel 2.17, lid 5 onder a)

Voor agrarische inrichtingen die niet in een glastuinbouwgebied liggen gelden de grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uit artikel 2.17, vijfde lid onder a alleen voor de geluidbelasting vanwege de vast opgestelde installaties en toestellen. De bijdrage van het laden en lossen hoeft dus niet bij de toetsing aan de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau te worden meegenomen.

In art 2.18 lid 3 onder c is aangeven dat de grenswaarde voor het maximaal geluidsniveau (LAmax) niet van toepassing is voor laad- en losactiviteiten in de avond- en nachtperiode voor de aan- en afvoer van producten bij agrarische inrichtingen, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt voor het wassen van kasdekken bij agrarische inrichtingen.

Zie ook: