Overgangsrecht bedrijfswoningen

In het Besluit horeca-, sport en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer en het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer viel een dienst- of bedrijfswoning van een derde niet onder de definitie van het begrip woning. Daarom waren deze dienst- of bedrijfswoningen niet beschermd waren tegen het geluid van inrichtingen die onder de voornoemde besluiten vielen. Om te voorkomen dat dit type woningen door de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit wel beschermd worden, wat een aanscherping zou betekenen voor die inrichtingen, is als overgangsbepaling opgenomen dat dit type woningen ten opzichte van die inrichtingen niet beschermd worden (art. 2.17a lid 6).