Wanneer start bij een incomplete melding de termijn voor het beslissen over noodzaak akoestisch onderzoek?

Vraag

Wanneer begint de termijn van vier weken waarbinnen het bevoegd gezag kan besluiten dat een akoestisch onderzoek moet worden overgelegd, als een melding niet compleet is?

Antwoord

Is het op basis van de melding niet mogelijk om te bepalen of een akoestisch onderzoek volgens artikel 1.11, vijfde of zesde lid nodig is? Dan gaat de termijn van vier weken pas in op het moment waarop de melding is aangevuld.

In artikel 1.11, vijfde en zesde lid, staat dat het bevoegd gezag onder bepaalde omstandigheden om een akoestisch rapport kan vragen. Dit verzoek is een besluit (in de zin van de Awb). Het bevoegd gezag moet dit besluit nemen binnen vier weken na ontvangst van de (complete) melding.

Het bevoegd gezag onderbouwt waarom akoestisch onderzoek nodig is. Daarnaast geeft het bevoegd gezag een redelijke termijn voor het aanvullen van de melding.