Geluid in 't kort - Buitenschietbanen

Sinds de inwerkingtreding van de vierde tranche van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2016 zijn buitenschietbanen niet langer vergunningplichtig (art. 3.159 Activiteitenbesluit). Dit geldt voor schietbanen van Defensie waar minder dan 3 miljoen schoten per jaar worden afgevoerd. Ook geldt dit voor buitenschietbanen voor sportief en recreatief gebruik zoals kleiduivenbanen.

Melding en akoestisch rapport

Vier weken voor oprichting of verandering van een inrichting moet de inrichtinghouder een melding doen bij het bevoegd gezag. Bij verandering is een melding alleen nodig als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens. Meer informatie over de melding staat onder "Melding en Activiteitenbesluit internetmodule".

In de volgende gevallen is een akoestisch onderzoek bij een melding voor het oprichten of veranderen van een inrichting verplicht of kan het bevoegd gezag er om vragen:

Buitenschietbanen zijn aangewezen in artikel 1.11. Een akoestisch rapport is bij een melding verplicht.

Beschermingsniveau

De geluidvoorschriften van de artikelen 2.17 tot en met 2.22 van het Activiteitenbesluit zijn niet van toepassing op buitenschietbanen. In plaats daarvan gelden de voorschriften van paragraaf 3.8.3. "Buitenschietbanen".

Schietgeluid kent een eigen beoordelingsgrootheid, namelijk de hinderrelevante geluidbelasting door schietgeluid Bs,dan [dB].

De norm voor schietgeluid bedraagt 50 dB Bs,dan op de gevel van gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein.

Mogelijkheden voor maatwerk

Het bevoegd gezag kan voor een buitenschietbaan een andere waarde vaststellen als nationale of operationele belangen of bijzondere lokale omstandigheden daar aanleiding voor geven. Deze waarde mag niet hoger zijn dan dan 55 dB Bs,dan.

Rekenvoorschrift buitenschietbanen

Bijlage 9 van de Activiteitenregeling bevat de regels voor het uitvoeren van akoestisch onderzoek. Akoestisch onderzoek vindt alleen plaats op basis van berekeningen. Ook in het kader van toezicht en handhaving is het niet mogelijk om de Bs,dan te bepalen op basis van metingen.

De Bs,dan bevat toeslagen voor de beoordeling van schietgeluid. In bijlage 9 staat hoe deze toeslagen aan het geluidniveau worden toegevoegd.

In het rekenvoorschrift staat dat gegevensbestanden nodig zijn. Het bestand met emissiegegevens (xlsx, 84 kB) is één van de bestanden die hier worden bedoeld. TNO ontwikkelt en beheert deze gegevensbestanden. Zonder deze middelen is akoestisch onderzoek volgens het rekenvoorschrift niet mogelijk.

Het akoestisch onderzoek mag ook met een andere rekenmethode worden uitgevoerd. In geval van een alternatieve methode moet u deze wel verantwoorden.

Alternatieve methode

De door TNO samengestelde gegevensbestanden en ontwikkelde hulpmiddelen zijn op dit moment niet beschikbaar. Hierdoor is akoestisch onderzoek volgens het rekenvoorschrift door derden niet mogelijk.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het RIVM opdracht gegeven om een alternatieve methode voor te dragen. Het RIVM onderzocht het modelleren van de overdracht met de algemeen toegepaste methode voor industriegeluid (HMRI). Dit blijkt een redelijk alternatief voor eenvoudige situaties bij civiele schietbanen. Voor de invoer van brongegevens en het bepalen van de beoordelingstoeslagen is geen alternatief nodig. Hiervoor is bijlage 9 van de Activiteitenregeling geschikt.

U past een extra toeslag op rekenresultaten toe. Hiermee komt de geluidbelasting met deze alternatieve methode in alle waarschijnlijkheid niet lager uit dan bij berekening volgens het reken- en meetvoorschrift uit bijlage 9.

Deze alternatieve rekenmethode heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu toegelicht in een notitie (pdf, 77 kB). Hierin zijn meer uitgewerkte aanwijzingen voor het toepassen van deze alternatieve methode uitgewerkt. Deze notitie bevat verwijzingen naar een toelichting van TNO op het meten en rekenen aan schietgeluid en naar een rapport van DGMR dat als basis heeft gediend voor de notitie. Het rapport van DGMR verwijst naar een rapport van Peutz voor het geluid van hagelgeweren. Deze bestanden zijn onder aan deze pagina te downloaden.

Overgangsrecht geluid

De geluidvoorschriften van een milieuvergunning blijven nog maximaal 5 jaar gelden in plaats van de norm van 50 Bs,dan. Dit overgangsrecht vervalt op het moment dat het gebruik of de constructie van de baan verandert.

Bestanden downloaden