Activiteitenbesluit: Kan een gemeente regels stellen voor onversterkte muziek?

Vraag

Kan een gemeente regels stellen voor het ten gehore brengen van onversterkte muziek?

Antwoord

Ja, dat kan met een gemeentelijke verordening.

In het Activiteitenbesluit is in art. 2.18 lid 1 onder f het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld uitgezonderd van toetsing aan grenswaarden. Bijvoorbeeld harmonie- en fanfaregezelschappen vallen hieronder.
In art. 2.18 lid 5 is de bevoegdheid opgenomen bij gemeentelijke verordening ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels te stellen met betrekking tot het ten gehore brengen van onversterkte muziek. Hierdoor kunnen gemeenten zelf bepalen in hoeverre zij de eventuele overlast van onversterkte muziek willen reguleren.

De achtergrond van deze bepaling is dat de kosten die gemaakt moeten worden om gemeenschapshuizen, waarin muziek wordt gespeeld door harmonie- en fanfaregezelschappen, aan te passen vanwege de geluidsnormen over het algemeen hoog zijn. Bovendien gaat het meestal maar om enkele uren per week.
Heeft een gemeente geen regels met betrekking tot onversterkte muziek in een gemeentelijke verordening gesteld, dan hoeven gemeenschapshuizen sinds de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit niet geïsoleerd te worden. Ook kan de zorgplicht uit het Activiteitenbesluit niet gebruikt worden om handhavend op te treden (ABRvS, 2 november 2016,  Uitspraak 201601926/1/A1). Wanneer er bij gemeentelijke verordening wel regels met betrekking tot onversterkte muziek zijn opgesteld, dan zullen deze regels bepalend zijn of en in welke mate de gemeenschapshuizen geïsoleerd moeten te worden.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft hiervoor in samenwerking met de Milieudienst Midden-Holland de model-APV aangepast.

N.B. Het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten, begrafenissen en crematies, alsmede geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden is in art. 2.18 lid 1 onder c expliciet uitgezonderd van toetsing. Hiervoor kunnen op basis van het Activiteitenbesluit geen regels worden gesteld bij gemeentelijke verordening.