Activiteitenbesluit: Festiviteiten

Vraag

Kunnen grenswaarden worden opgelegd voor festiviteiten?

Antwoord

Ja, dat kan in een gemeentelijke verordening.

Bij of krachtens gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden verbonden aan de festiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder (art. 2.21 lid 2).

In de toelichting staat dat hierbij valt te denken aan een geluidsnorm van bijvoorbeeld 10 of 20 dB(A) hoger dan de reguliere norm of de verplichting om bepaalde maatregelen te treffen.

Zie ook: