Geluid en de Chw

Hier vindt u informatie over het aspect geluid in de Crisis en herstelwet (Chw) en de onderliggende regelgeving. U vindt hier informatie over de volgende onderwerpen:

Algemeen

De Chw is in het leven geroepen om met kortere procedures maar ook enkele nieuwe procedures (instrumenten) doelgericht te werken aan werkgelegenheid en duurzaamheid. De Chw draagt hieraan op meerdere manieren bij:

 • Voor bepaalde situaties kortere procedures (Hoofdstuk 1);
 • Het wegnemen van belemmeringen in bestaande regelgeving voor projecten (Hoofdstuk 2).
 • Generieke aanpassingen van bestaande wetten (Hoofdstuk 3).

Voor het onderwerp geluid zijn naast Hoofdstuk 1 de Afdelingen 1 (Ontwikkelingsgebieden) en 2 (Innovatie) van Hoofdstuk 2 van belang. Informatie over de per 31 maart 2010 doorgevoerde aanpassingen in Hoofdstuk 3 voor het aspect geluid vindt u onder "Aanpassingen regelgeving Chw".

Procedurele versnellingen

Hoofdstuk 1 van de Chw bevat de procedurele versnellingen voor de besluiten waarop deze wet van toepassing is. Daarbij gaat het om besluiten die nodig zijn om bepaalde projecten mogelijk te maken. Dit kunnen specifieke aangewezen projecten zijn (Bijlage II) of categorieën van projecten (Bijlage I). Een voorbeeld van Bijlage I is een project voor het bouwen van minimaal 11 woningen.

Op de volgende besluiten (waarbij het aspect geluid een rol speelt) kan de Chw van toepassing zijn:

 • het vaststellen van een bestemmingsplan;
 • een omgevingsvergunning (tot het afwijken van een bestemmingsplan);
 • een hogere waarde besluit volgens de Wgh
 • een maatwerkbesluit volgens het Activiteitenbesluit.

Meer informatie vindt u op de webpagina "Bijzondere bepalingen voor projecten"

Afwijkingen van regelgeving

In hoofdstuk 2 CHW worden een aantal nieuwe instrumenten / mogelijkheden geïntroduceerd, waaronder "Ontwikkelingsgebieden" en "Innovatieve experimenten". De instrumenten biedt bevoegde gezagen de kans om vernieuwende projecten aan te melden waarvoor bestaande regels een belemmering vormen. Deze projecten worden (behalve het projectuitvoeringsbesluit) via een AMvB aangewezen. Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) geeft precies aan bij welke projecten men van welke regels mag afwijken.

Voor het onderwerp geluid zijn twee instrumenten van belang. Het gaat om ontwikkelingsgebieden en innovatieve projecten. Daarbij biedt de Chw biedt met diverse instrumenten de mogelijkheid om af te wijken van de bepalingen uit:

 • de Wet geluidhinder (Wgh);
 • het Besluit geluidhinder (Bgh);
 • het Activiteitenbesluit.

Ontwikkelingsgebieden

Ruimtelijke ordening en milieuregels kunnen op gespannen voet met elkaar staan. De ontwikkelingsgebieden (Afdeling 1, Hoofdstuk 2) van de Chw bieden de mogelijkheid om in aangewezen gebieden flexibeler om te gaan met de beschikbare milieuruimte. Vaak gaat het om transitiegebieden. Dit heeft als doel om bijvoorbeeld ruimte te creëren voor nieuwe bedrijven of voor nieuwe functies zoals wonen. Meer informatie vindt u op de webpagina "Ontwikkelingsgebieden".

Artikel 2.3, lid 7, Chw biedt voor ontwikkelingsgebieden de mogelijkheid tot het afwijken van geluidregels. De afwijking mag volgens dit artikel niet leiden tot een geluidsbelasting binnen een woning met gesloten ramen die hoger is dan 33 dB. Op basis van artikel 2a Besluit uitvoering Chw mag men in ontwikkelingsgebieden afwijken van:

Innovatieve experimenten

Regelgeving kan een drempel zijn voor innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan duurzaamheid. Afdeling 2 "Innovatie" van de Crisis- en herstelwet maakt het mogelijk om dergelijke ontwikkelingen aan te wijzen als experiment. Daardoor mag men afwijken van bepaalde regelgeving. Meer informatie vindt u op de webpagina "Innovatieve experimenten".

Artikel 2.4, lid 1, Chw biedt voor innovatieve projecten de mogelijkheid tot afwijken van geluidregels. Hiervan zijn op dit moment een aantal concrete voorbeelden van projecten beschikbaar op basis van het Besluit uitvoering Chw:

Mini windturbines op bedrijventerreinen (artikel 3 Besluit uitvoering Chw)
Voor een periode van 10 jaar kan het bevoegde gezag (in de aangewezen gemeenten) afwijken van de regels uit paragraaf 3.2.3 Activiteitenbesluit als de inrichting geen inrichting type B is op basis van artikel 1.2 Activiteitenbesluit. In die paragraaf staan regels voor geluidnormering en het meten van geluidemissies voor windturbines. Er wordt in artikel 3, lid 5 Besluit uitvoering Chw overigens wel een norm 47 db Lden op de dichtbijzijnde gevel van een geluidsgevoelige bestemming gelegd.
Meer informatie op de webpagina "Mini windturbines op bedrijventerreinen"

Zuigcompressor windturbinecombinatie (artikel 5 Besluit uitvoering Chw)
Voor een periode van 10 jaar blijven de regels uit paragraaf 3.2.3 Activiteitenbesluit voor dit experiment in de gemeente Leeuwarden buiten toepassing als de inrichting geen inrichting type B is op basis van artikel 1.2 Activiteitenbesluit. In die paragraaf staan regels voor geluidnormering en het meten van geluidemissies voor windturbines.
Meer informatie op de webpagina "Zuigcompressor windturbinecombinatie"

Bredere reikwijdte bestemmingsplan (artikel 7c Besluit uitvoering Chw)
Bij de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van het bestemmingsplan (voor de aangewezen gebieden) kan worden afgeweken van hoofdstuk VIIIa van de Wgh. Hierin staan de regels voor het verlenen van een hogere waarde.

 • Van deze regels kan worden afgeweken zodat in afwijking van afdeling 1 van dat hoofdstuk een hogere waarde besluit deel kan uitmaken van het bestemmingsplan, en;
 • dat in afwijking van afdeling 2 de mate van detail van de voor de vaststelling van de geluidbelasting te verrichten akoestische onderzoeken kan worden afgestemd op het detailniveau en de fase van voorbereiding van het bestemmingsplan.

Bij de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van het bestemmingsplan kan worden afgeweken van artikel 5.4 van het Bgh. Hierin staan de regels voor het indienen van een verzoek om een hogere waarde.

 • Van deze regels kan worden afgeweken zodat een hogere waarde besluit deel kan uitmaken van het bestemmingsplan, en;
 • in die zin dat dat de mate van detail van de voor de vaststelling van de geluidbelasting te verrichten akoestische onderzoeken kan worden afgestemd op het detailniveau en de fase van voorbereiding van het bestemmingsplan.

Artikel 2.19 Activiteitenbesluit is ook op het bestemmingsplan van toepassing. In dat artikel staan regels voor in gemeentelijke verordeningen opgenomen geluidnormeringen. Er kan op basis van dit artikel in het bestemmingsplan verbreedde reikwijdte een geluidsverordening worden opgenomen.
Meer informatie op de webpagina "Bredere reikwijdte bestemmingsplan".

Aanvullende afwijkingsmogelijkheden geluid bestemmingsplannen (artikel 7d Besluit uitvoering Chw)
Voor een periode van 10 jaar kunnen de genoemde gemeentes in de desbetreffende plangebieden besluiten om af te wijken van:

 • de regels voor een hogere geluidbelasting voor zones rond industrieterreinen (artikel 45, lid 1, Wgh), als de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, bedoeld in artikel 44 Wgh, voor woningen in stedelijk gebied maar niet hoger wordt dan 65 dB(A).
 • de regels voor een hogere geluidbelasting voor nieuwe situaties in zones langs wegen (artikel 83, lid 1, Wgh) onder de voorwaarde dat: a. men niet mag afwijken van de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor woningen, die liggen in zones langs wegen waarvoor geluidproductieplafonds als bedoeld in artikel 11.19 Wm gelden, en b. de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, bedoeld in artikel 82, lid 1, Wgh niet hoger mag zijn dan 63 dB.
 • de regels voor de maximale hogere waarden vanwege een weg (artikel 3.2, lid 1, onder b, Bgh), met dien verstande dat: a. men niet mag afwijken van de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor andere geluidgevoelige objecten in zones langs wegen waarvoor geluidproductieplafonds als bedoeld in artikel 11.19 Wm gelden, en b. de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting niet hoger mag zijn dan 68 dB.

Meer informatie op de webpagina "Aanvullende afwijkingsmogelijkheden geluid bestemmingsplannen".

Afwijken geluidnormering Cruquius-gebied (artikel 7f Besluit uitvoering Chw)
Naast de afwijkingsmogelijkheden uit de artikelen 7c en 7d wat betreft geluidnormering biedt dit artikel extra afwijkingsmogelijkheden. Samengevat is het gedurende een periode van tien jaar, waarbij artikel 7c, lid 9, onder c en d en artikel 7d van toepassing zijn, mogelijk om:

 • anders dan op grond van artikel 2.17 Activiteitenbesluit voor de maximaal toegestane geluidniveaus in de periode tussen 7.00 - 19.00 uur een 5 dB(A) hogere geluidbelasting toe te staan;
 • anders dan de maximaal toegestane hogere waarde vanwege een industrieterrein op ligplaatsen voor woonschepen (artikel 2.2, onder c, Bgh) die aanwezig waren op 1 juli 2012 de hogere waarde te maximeren op 60 dB(A) in plaats van 55 dB(A).
 • anders dan artikel 2.4 Bgh of artikel 2.20, lid 2, Activiteitenbesluit niet te voldoen aan de binnenwaarden als het gaat om woningen en andere geluidsgevoelige objecten. Dit geldt onder de voorwaarden dat:
  1. deze woningen en andere geluidsgevoelige objecten aanwezig waren op 1 juli 2012;
  2. binnen de geluidgevoelige ruimten een goed woon- en leefklimaat heerst.

Meer informatie op de webpagina "Afwijken geluidnormering Cruquius-gebied".