Evenementen: begrenzen geluidsniveau

Vraag

Een aantal keren per jaar hebben wij als gemeente te maken met evenementen in de openbare ruimte. In sommige gevallen leiden die evenementen tot klachten. Hoe kan ik het geluidsniveau bij dergelijke evenementen reguleren?

Antwoord

De meeste gemeenten in Nederland zullen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een variant hebben op de volgende bepalingen:

  • Het is verboden toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt;
  • Burgemeester en wethouders kunnen van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen.

Bij veel evenementen, zoals concerten, zullen er geluidsniveaus optreden die voor hinder kunnen zorgen. B&W hebben dan dus de mogelijkheid om dergelijke evenementen toch door te laten gaan, door de organisatoren ontheffing te verlenen.

Dat een ontheffing wordt verleend, hoeft niet te betekenen dat zomaar alles mag. B&W kunnen aan een ontheffing beperkende voorwaarden verbinden. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • het opnemen van nadere bepalingen (beperkingen) in de APV,
  • het verlenen van een evenementenvergunning met daarin nadere bepalingen.

In de APV kan voor het verlenen van een evenementenvergunning, een verwijzing (juridische verankering) naar het gemeentelijke ‘evenementenbeleid’ worden gemaakt. In het evenementenbeleid kunnen bepalingen worden opgenomen over bijvoorbeeld de toegestane geluidniveaus, duur van de evenementen en het maximaal aantal evenementen per locatie. Hoe ver men wil gaan met de details in dergelijke beleidsnota’s is aan het bevoegd gezag om te bepalen.

Met een evenementenbeleid is het mogelijk om op een transparante en eenduidige manier ontheffingen te verlenen (of ontheffingsaanvragen te weigeren) en klachten te behandelen.

Uit de praktijk is wel gebleken dat het een hele klus is om goed, praktisch hanteerbaar, evenementenbeleid op te stellen dat bovendien juridisch goed verankerd is. Voor bepaalde gemeenten, waar de problematiek rondom evenementen beperkt is, kan het daarom wenselijker zijn om  een beperkt aantal randvoorwaarden direct in de APV op te nemen. Vooral bij kleinere gemeenten met een beperkt aantal evenementen van algemeen belang, kan dit een handige manier zijn om de overlast binnen de perken te houden, en op een transparante manier ontheffing te verlenen.

Op de InfoMilsite vindt u meer informatie over evenementenbeleid. Daar is ook de nota ‘evenementen met een luidruchtig karakter (pdf, 45 kB)’ te vinden. Deze nota wordt door veel gemeenten gebruikt voor het bepalen van acceptabele geluidsniveaus waarvoor ontheffing wordt gegeven.