Vergunningplichtige inrichting: Controlevoorschriften

Vraag

Is het bij vergunningverlening verplicht om controlevoorschriften te verbinden aan voorschriften waarin geluidsgrenswaarden zijn gesteld?

Antwoord

Nee, meestal niet. Alleen bij een IPPC-installatie waarbij de geluidsvoorschriften nodig zijn in relatie met relevante BBT-conclusies is er een verplichting.

Voorschriften waarin geluidsgrenswaarden zijn gesteld moeten worden aangemerkt als doelvoorschriften als bedoeld in art. 5.5 lid 1 Bor.

In art. 5.5 lid 4 Bor is opgenomen dat aan een omgevingsvergunning controlevoorschriften kunnen worden verbonden.
In geval van IPPC-installaties zijn controle- of monitoringsvoorschriften verplicht met als voorwaarde dat de monitoringseisen worden gebaseerd op voor die IPPC-installatie relevante BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (art. 5.5 lid 4 onder a, onder 2 Bor). Het aspect geluid staat niet altijd in deze documenten. Controle- of monitoringsvoorschriften zijn niet verplicht als geluid niet in deze documenten staat.

Een verplichting tot herhalingsmetingen is als regel niet toegelaten: handhaving is een taak voor het bevoegd gezag (zie Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (pdf, 123 kB), paragraaf 7.2 "Controlemetingen").