Vergunningplichtige inrichting: Geluidsnormering voor zon- en feestdagen

Vraag

Mag ik een onderscheid maken tussen grenswaarden op zon- en feestdagen en werkdagen?

Antwoord

Er is geen relatie tussen de Zondagswet en de Wabo. Desondanks mag u toch een onderscheid maken, in sommige gevallen moet u dat zelfs (ABRvS 24 juli 2001, nr. 200102557/1(vindplaats: M en R 2001/62)). Hierbij zijn drie situaties te onderscheiden:

  • een bedrijf op een gezoneerd terrein, al dan niet volcontinu
  • een volcontinue bedrijf op een niet-gezoneerd terrein
  • een niet-volcontinue bedrijf op een niet-gezoneerd terrein

Op een Wgh-gezoneerd terrein gelden de grenswaarden van de geluidszones voor zowel bedrijven die volcontinu als niet-volcontinue werken. Deze zijn gelijk voor alle dagen van de week (ABRvS 29 januari 2003, nr. 200200407/1). De meeste volcontinue bedrijven zullen zich op een gezoneerd terrein bevinden. Als dat niet het geval is, is het vaak niet mogelijk een andere grenswaarde voor zon- en feestdagen te hanteren. Dit zal immers leiden tot een fictieve weigering of een afwijking van de aanvraag.

Voor niet-volcontinue bedrijven buiten gezoneerde terreinen geldt dat het vaak wel mogelijk is om een andere waarde op te leggen buiten werkdagen. Als richtlijn is een waarde die 5 dB lager is dan op werkdagen voldoende. Ook kunt u aansluiten bij het referentieniveau dat er specifiek op zondagen ter plekke is. Bij voorkeur wordt in gemeentelijk beleid een principe uitspraak vastgelegd over richtwaarden op zon- en feestdagen. Het bevoegd gezag is voor deze bedrijven verplicht aan te geven hoe zij omgaat met het onderscheid tussen werkdagen enerzijds en zon- en feestdagen anderzijds (ABRvS 24 juli 2001, nr. 200102557/1(vindplaats: M en R 2001/62)).