Vergunningplichtige inrichting: Gemeentelijk geluidsbeleid en provincie bevoegd gezag

Vraag

Een gemeente heeft gebiedsgericht geluidsbeleid opgesteld. Moet de provincie bij de vergunningverlening van een vergunningplichtige inrichting rekening houden met dit geluidsbeleid?

Antwoord

Volgens art. 2.14 lid 1 sub b onder 1 Wabo houdt het bevoegd gezag bij de beslissing op de aanvraag in ieder geval rekening met het voor hem geldende milieubeleidsplan. Gedeputeerde staten moeten dus rekening houden met het provinciaal milieubeleidsplan en op basis van dit artikel hoeven zij geen rekening te houden met het gemeentelijk milieubeleidsplan. Er bestaat dus geen wettelijke verplichting op basis van de Wet milieubeheer. Het ligt echter in de rede, mede in het kader van een goede belangenafweging, dat de provincies slechts gemotiveerd af kunnen wijken van een gemeentelijk gebiedsgericht geluidsbeleid.