Vergunningplichtige inrichting: Referentieniveaubepaling per gebied

Vraag

Mag ik voor een bepaald gebied een kaart vaststellen met de heersende referentieniveaus en deze gebruiken bij vergunningverlening?

Antwoord

Ja, maar zo'n kaart is alleen bruikbaar als op het moment dat de individuele beslissing op een vergunningaanvraag genomen wordt, vaststaat dat deze een representatief beeld geven van het ter plaatse van de maatgevende woningen heersende referentieniveau van het omgevingsgeluid (zie ABRvS 30 juni 2004, nr. 200304121/1).

Feitelijk mag je de gegevens van een dergelijke referentieniveaukaart dus gebruiken als je kunt aangeven dat deze voldoet aan de hierboven gestelde eis. Praktisch is het lastig om een kaart te beheren die voldoende gedetailleerd is en actueel blijft.

De gemeente heeft wel de mogelijkheid om een gebiedsgericht geluidsbeleid vast te stellen. In een gemeentelijke geluidsnota staat het beschermingsniveau opgenomen dat de gemeente voor een gebied wil garanderen. Een gebiedsgericht geluidsbeleid is breder gemotiveerd dan enkel het heersende of gewenste referentieniveau.

Het referentieniveau hoeft na het vaststellen van het beleid niet meer voor elke specifieke situatie, bij een aanvraag om een vergunning te worden bepaald. Uitgangspunt is dat de grenswaarde uit het geluidsbeleid de bovengrens is voor hetgeen in dat gebied kan worden vergund.

Zie ook: