Beoordelingspunt

Bepalend bij het stellen van voorschriften tegen geluidhinder in de omgevingsvergunning is de bescherming van het milieu. Voor meer informatie zie de webpagina geluidsgevoelige objecten en geluidsvoorschriften.

Op deze pagina vindt u informatie over de ligging van het beoordelingspunt.

Locatie

In de meeste gevallen gelden de grenswaarden op de gevel van een geluidsgevoelig gebouw of op de grens van een geluidsgevoelig terrein.

Het moet duidelijk zijn waar de grenswaarden gelden. Als niet bekend is waar woningen precies komen, kan als beoordelingspunt de grens van het bouwvlak uit het bestemmingsplan worden gehanteerd (zie o.a. ABRvS 200201238/1, Wieringermeer).

Gevel

De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uit 1998 verwijst in paragraaf 5.6 naar de definitie voor gevel in de Wet geluidhinder:

"In de meeste gevallen zullen de punten gelegen zijn 'ter plaatse van de gevel' van de geluidgevoelige bouwwerken of in een bepaald gebied (bos, wandelgebied etcetera). Voor een definitie van het begrip 'gevel' wordt verwezen naar de Wgh."

Een gevel is volgens de Wet geluidhinder een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.

Uit artikel 1b Wgh blijkt dat onder een gevel niet wordt verstaan:

"een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A) etmaalwaarde, alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte."

Deze “bouwkundige constructie” staat bekend als de "dove gevel". De geluidsbelasting op een dove gevel wordt niet beoordeeld. De dove gevel moet wel een minimale geluidswering hebben. De uitspraak (ABRvS, 5 juni 2013, nr. 201108411/1/T1/A4) onderschrijft de toepassing van het begrip dove gevel bij een omgevingsvergunning milieu.

De gevel van een gebouw is alleen doof in de zin van de Wgh als dat in de regels van het bestemmingsplan is vastgelegd.

Een gevel zonder te openen delen maar met daarin aangebracht een ventilatierooster (dat niet zoals een raam of deur als te openen deel kan worden aangemerkt) is eveneens doof, mits de gevel met geopend ventilatierooster een voldoende geluidswering heeft. Dat het rooster open en dicht kan worden gezet doet daar niets aan af.

Beoordelingshoogte

Het geluid wordt beoordeeld daar waar de hinder kan optreden. In de dagperiode zijn dat de woonvertrekken, in de avond- en nachtperiode de slaapvertrekken. Er moet rekening worden gehouden met het beginsel van vrije indeelbaarheid van woningen (verblijfsgebieden). In de dagperiode kan een andere beoordelingshoogte worden aangehouden dan in de avond- en nachtperiode.

In de meeste gevallen kan de beoordelingshoogte uit onderstaande tabel worden gehanteerd. Andere waarneemhoogten kunnen ook motiveerbaar zijn.

Tabel beoordelingshoogten geldend voor de meeste situaties
Situatie Beoordelingshoogte
grondgebonden éénlaags woningen, zoals bungalows gehele etmaal: 1,5 meter boven maaiveld
gestapeld éénlaags woningen zoals flatwoningen en appartementen gehele etmaal: 1,5 meter boven vloerhoogte (van elke woning)
reguliere grondgebonden eengezinswoningen dagperiode: 1,5 meter boven maaiveld avond- en nachtperiode: 5 meter boven maaiveld
scholen, ziekenhuizen en dergelijke gehele etmaal: 1,5 meter boven elke verdiepingvloer

meeste andere gevallen

gehele etmaal: 5 meter boven maaiveld