Maatregelen

Volgens artikel 2.14 Wabo past de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken toe. Het bevoegd gezag stelt deze beste beschikbare technieken vast (artikel 5.3 van het Bor).

Het bevoegd gezag kan maatregelen die verder gaan dan beste beschikbare technieken (BBT) voorschrijven. De grondslag van de aanvraag mag hierbij niet worden verlaten.

Hier vindt u informatieve over het begrip Beste Beschikbare Technieken en het treffen van maatregelen.

Begrip Beste Beschikbare Technieken

De definitie van Beste Beschikbare Technieken (BBT) staat in artikel 1.1 Wabo:
"voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld;"

In artikel 5.4 Besluit omgevingsrecht staat hoe BBT bepaald moet worden. Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken moet rekening gehouden worden met BBT-conclusies en met bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken. Dit staat in artikel 5.4, eerste lid Bor. De Nederlandse BBT-conclusies zijn onderdeel van de BBT-referentiedocumenten (BREF). Meer informatie over het bepalen van BBT vindt u op de webpagina BBT, IPPC en BREFs. In bijlage 1 Mor zijn de BBT-conclusies aangewezen. Een overzicht van de documenten staat op de pagina Overzicht van BBT-conclusies (en BREFs). Het aspect "geluid" is in zeer beperkte mate ingevuld in deze documenten.

Als voorgaande documenten geen aanknopingspunten bevatten kunnen ook andere documenten zicht geven op in een bedrijfstak gebruikelijke maatregelen. Een voorbeeld hiervan zijn maatregelen die ontwikkeld zijn in het kader van het meerjarenprogramma PIEK.

Treffen van maatregelen

Uiteenlopende maatregelen om te kunnen voldoen aan BBT en/of grenswaarden kunnen nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om specifieke bronmaatregelen (stiller apparaat, betere geluidsdemper), organisatorische maatregelen (beperking bedrijfstijden, andere ontsluitingsroute) tot geluidsafschermende voorzieningen (schermen, overkappingen).

Het kan voorkomen dat het toepassen van de BBT nog niet voldoende is om aan grenswaarden te voldoen. In dat geval moet onderzocht worden of met het toepassen van verdergaande maatregelen het wel mogelijk is om aan grenswaarden te voldoen. Daarbij is het de vraag hoeveel verlangd mag worden van een bedrijf. Dit gezien de kosten in relatie tot het effect van de maatregel. Bij het toepassen van een eventuele hogere grenswaarde, spelen de kosten van maatregelen een belangrijke rol.


Wetgeving