Beleidsregel schietlawaai defensieterreinen

Schietinrichtingen waar jaarlijks meer dan 3 miljoen schoten worden afgevuurd, explosieven uit luchtvaartuigen worden geworpen, springterreinen en handgranaatbanen zijn vergunningplichtig. Voor de beoordeling van geluid werd de beleidsnota ‘Beleid inzake Militair Schietgeluid’ van 25 februari 2013 gebruikt. Bij beoordelingswijze sluit nu aan bij die voor niet vergunningplichtige schietinrichtingen. Hiervoor is een beleidsregel opgesteld.

De Beleidsregel schietlawaai defensieterreinen (23 augustus 2016) legt de gewijzigde beoordelingswijze voor vergunningplichtige militaire schietterreinen uit. De beoordelingsgrootheid en de rekenmethode uit deze beleidsregel komen overeen met de beoordelingswijze voor buitenschietbanen uit het Activiteitenbesluit.

Schietgeluid heeft een nieuwe beoordelingsgrootheid Bs,dan. Deze beoordelingsgrootheid komt beter overeen met de ervaren hinder dan de tot nu toe gebruikte dosismaat. Bij de beoordeling geldt een voorkeurswaarde van 50 dB en een maximale waarde van 60 dB op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige objecten. Bijlage 9 van de Activiteitenregeling beschrijft de rekenmethode voor het bepalen van de geluidsbelasting.