Vragen en antwoorden: grenzen vergunningplicht milieu bij opslagactiviteiten

De vragen en antwoorden op deze pagina gaan over opslagactiviteiten en de verplichting tot een Omgevingsvergunning milieu. In diverse categorieën van Bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) ligt vast wanneer voor deze activiteiten een Omgevingsvergunning milieu nodig is.

Zie ook

Behalve een omgevingsvergunning milieu is voor bepaalde op- en overslagactiviteiten van afvalstoffen een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM, Wabo, artikel 2.1 onder i) nodig. Een andere pagina geeft een overzicht van de OBM's voor activiteiten met afvalstoffen, inclusief de grondslag (categorie in het Bor).

Overzichtstabel

Aanwijzing tot vergunningplicht voor op- en overslagactiviteiten in bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht
Op- en overslag activiteit Bor categorie bijlage I onderdeel C
tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen met een totale capaciteit van meer dan 50 ton voorafgaand aan storten, verbranden, ondergrondse opslag en handelingen die in categorie 5.1 bijlage I Richtlijn industriële emissies zijn genoemd. Tijdelijke opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie valt er niet onder. 28.10 en ook artikel 2.1, tweede lid Bor
gassen al dan niet onder druk

2.7 a t/m l

ontplofbare stoffen van de klasse 1 van het ADR 3.6
gevaarlijke stoffen, ADR- en CMR-stoffen + polyesterhars 4.4 c t/m j
butanon, ethanol, ethylethanoaat, 4-methyl-2-pentanon, 1-propanol, 2-propanol of propanon in ondergrondse opslagtanks 5.4 a
vloeibare brandstoffen of afgewerkte olie 5.4 a t/m d
oliën en vetten 6.3
meststoffen 7.5 b t/m d en i, j
steenkool en ertsen of derivaten van ertsen 11.4 b
overslaan van schip naar schip 13.4 e
genetische gemodificeerde organismen 21.3
afvalwater bij bedrijfsafvalwaterzuivering die zelfstandig een inrichting vormt 27.4
afval, tenzij uitgezonderd in een van de onderdelen van categorie 28.10 28.10
meer dan 50.000 kg in beslag genomen vuurwerk of pyrotechnische artikelen 29.3