Overzicht: procedure hogere waarde bij bestemmingsplan

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van alle handelingen per procedurele fase voor een hogere waarde bij een bestemmingsplan. De meest linkse kolom geeft de procedurele fases in de juiste volgorde weer. In de middelste kolom staat de handeling per fase. In de meest rechtse kolom staan de belangrijke termijnen. Voor een meer gedetailleerd stapsgewijs overzicht kunt u de pagina stapsgewijs: procedure hogere waarde bij bestemmingsplan gebruiken.

De verschillende fasen in de procedure:

Inleidende informatie

Bevoegde gezag
Het bevoegde gezag voor het nemen van een hogere waarde besluit is het college van burgemeester en wethouders. Dit volgt uit artikel 110a, lid 1, van de Wet geluidhinder (Wgh).

Ambtshalve besluit
Een hogere waarde voor een bestemmingsplan neemt het bevoegde gezag ambtshalve. Dit volgt uit artikel 110a, lid 3, van de Wgh. Zie ook onze pagina met achtergrondinformatie.

Relatie hogere waarde en bestemmingsplan
Een hogere waarde neemt men altijd ten behoeve van een ander besluit. Daardoor kunnen er verschillen zijn tussen beide procedures. Voor een bestemmingsplan met hogere waarde geldt het volgende:

  1. voor de hogere waarde: zienswijzen en daarna in beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State;
  2. voor het bestemmingsplan: zienswijzen en daarna in beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State.

Ontwerp

Handeling

Termijn

Inhoud en
onder
bouwing

Burgemeester en wethouders wegen relevante feiten en belangen tegen elkaar af. Het besluit bevat de hogere waarde, de reden daarvoor, resultaten van akoestisch onderzoek en overige informatie.

Kennis
geving

Burgemeester en wethouders geven op geschikte wijze kennis van het ontwerp.

Terinzage
legging

Burgemeester en wethouders leggen alle stukken van zowel het ontwerpbestemmingsplan als de hogere waarde tegelijk ter inzage.

Ziens
wijzen

Belanghebbenden kunnen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen. 6 weken.

Vaststelling

Handeling

Termijn

Reactie op
zienswijzen

Burgemeester en wethouders beantwoorden de zienswijzen.

Beslis
termijn
/besluit

Burgemeester en wethouders moeten het hogere waarde besluit nemen vóór het ruimtelijke besluit.

Kennis
geving

Burgemeester en wethouders geven op geschikte wijze kennis van het vaststellingsbesluit.

Terinzage
legging

Burgemeester en wethouders leggen het vaststellingsbesluit en belangrijke bijbehorende stukken ter inzage.

Beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State

Handeling

Termijn

Inwerking
treding

Een besluit treedt in werking na bekendmaking.

Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bedraagt zes weken. De termijn begint op dezelfde dag als de termijn voor het bestemmingsplan. 6 weken.

Voorlopige
voorziening

Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Het nut hiervan kan men zich afvragen.

Relevante
stukken/
verweer
schrift

Burgemeester en wethouders zenden de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dienen een verweerschrift in.

Verschijning
ter zitting

Burgemeester en wethouders kunnen door de bestuursrechter worden opgeroepen.

Uitspraak

De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken (na zitting) uitspraak. 6 weken na zitting.

Procedures bij bestemmingsplannen

Heeft u ook interesse in de procedures bij bestemmingsplannen? Ga dan snel naar de pagina over de bestemmingsplanprocedure.