Hoe wordt omgegaan met redelijke sommatie bij het bepalen van de geluidwering van de gevel ten gevolge van industrielawaai?

Vraag

Hoe wordt omgegaan met redelijke sommatie bij het bepalen van de geluidwering van de gevel door industrielawaai?

Antwoord

Op een gezoneerd industrieterrein met meerdere inrichtingen zal het zelden voorkomen dat de volledig vergunde geluidsruimte ook daadwerkelijk elke dag wordt benut. De feitelijke geluidsbelasting vanwege een industrieterrein ligt lager dan de vergunde geluidsbelasting vanwege een industrieterrein. Dit verschil tussen de feitelijke en de vergunde geluidsbelasting vanwege een industrieterrein is het gevolg van het begrip 'representatieve bedrijfssituatie', hiermee kan rekening worden gehouden door middel van 'redelijke sommatie'. In Bijlage II 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' worden voorwaarden gesteld aan het toepassen van de 'redelijke sommatie'.

De aftrek voor redelijke sommatie voor industrielawaai wordt toegepast op de geluidsbelasting op de gevel. Bij het bepalen van de geluidwering van de gevel moet worden uitgegaan van de geluidsbelasting ná aftrek voor redelijke sommatie.

In hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (art. 2.3 lid 2 t/m 4) is de toepassing van de redelijke sommatie geregeld.
Voor het binnenniveau is in art. 6.2 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 geldt: "Het equivalent geluidsniveau binnen een gebouw voor de vaststelling van de geluidsbelasting ter plaatse wordt bepaald door het equivalent geluidsniveau buiten het gebouw, bepaald overeenkomstig de hoofdstukken 2, 3, 4 of 5, te verminderen met de geluidwering van de gevel.

Ook de vast te stellen hogere waarde is inclusief aftrek door redelijke sommatie.

Voorbeeld:

De geluidsbelasting op de gevel van een woning door een industrieterrein bedraagt 58 dB(A). De aftrek door redelijke sommatie bedraagt voor dit industrieterrein 3 dB. Bij zowel de aan te vragen hogere waarde als bij het bepalen van de geluidwering van de gevel wordt uitgegaan van de geluidsbelasting inclusief aftrek voor redelijke sommatie, dus van 55 dB(A).