Gezoneerd industrieterrein: Tijdelijk 2 dB hogere grenswaarden

Vraag

Wat is nu precies de achtergrond van de voorwaarde uit art. 65 lid b Wgh ("voor zover van toepassing, de beschikbaarheid van grond voor de vestiging of wijziging van een inrichting, dit mogelijk maakt") waar aan voldaan moet worden om bij toetsing bij vergunningverlening tijdelijk van 2 dB hogere grenswaarden uit te gaan?

Antwoord

Art. 65 Wgh bepaalt dat het bevoegd gezag, bij het toetsen (bij vergunningverlening voor inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein) aan de zone of aan vastgestelde hogere grenswaarden op geluidsgevoelige bestemmingen binnen de zone, tijdelijk van 2 dB hogere grenswaarden mag uitgaan. De al vastgestelde grenswaarden zelf worden niet gewijzigd.
Burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten mogen dit alleen toepassen als aan alle gestelde voorwaarden uit artikel 65 wordt voldaan:

  • op een of meer plaatsen binnen de zone of op de zonegrens de geluidsbelasting gelijk is aan de ten hoogste toegestane geluidsbelasting;
  • voor zover van toepassing, de beschikbaarheid van grond voor de vestiging of wijziging van een inrichting, dit mogelijk maakt;
  • de geluidsbelasting in belangrijke mate wordt bepaald door inrichtingen waartoe artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is toegepast;
  • redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de geluidsbelasting binnen een afzienbare termijn teruggebracht zal worden op het niveau van de eerder geldende waarden.

Dat voldaan kan worden aan bovenstaande voorwaarden moet het bevoegd gezag in het kader van de vergunningverlening aantonen.

Art. 65 Wgh is met de wijziging van de Wgh van 1 januari 2007 in de wet opgenomen. Aanleiding daarvoor was dat er een aantal gezoneerde industrieterreinen akoestisch al vol zaten terwijl er percelen grond braak lagen. De voorwaarde zoals gesteld in art. 65 lid b Wgh heeft maar een zeer beperkte waarde, al moet op het betreffende industrieterrein uiteraard wel de fysieke ruimte zijn om de vestiging van de nieuwe inrichting of de wijziging van de bestaande inrichting te realiseren.