Rekenen en meten verkeerslawaai Wgh

Voor de bepaling van de geluidbelasting van wegverkeerslawaai zijn de regels vastgelegd in een wettelijk reken- en meetvoorschrift. Vanaf 1 juli 2012 is hiervoor bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 van toepassing.

Hier vindt u het geldend voorschrift voor wegverkeerslawaai. Daarnaast is hier ook nog het Reken- en meetvoorschtift geluidhinder 2006 (RMV geluidhinder 2006) beschikbaar. Dit kan in het kader van overgangsrecht, beroepsprocedures of sanering nog relevant zijn.

Verkeersintensiteiten
Bij het uitvoeren van berekeningen volgens het reken- en meetvoorschrift zijn de verkeersintensiteiten een belangrijke parameter. Een handige tool voor het verkrijgen van verkeersintensiteiten is de applicatie VI-Lucht en Geluid. Met het programma kunnen voor verschillende peiljaren verkeersintensiteiten worden ingeschat voor berekeningen van verkeersgeluid of luchtkwaliteit.

Geldend Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, versie vanaf 1 juli 2012

Op 1 juli 2012 is het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 ingetrokken. Met Hoofdstuk 3 Wegen Wgh in het nieuwe rekenvoorschrift is ook een vernieuwde Bijlage III in werking getreden:


Ten opzichte van de voorheen geldende versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De methode Cwegdek is gewijzigd;
  • De emissiegetallen zijn aangepast;
  • Wijziging in de modellering van bodemgebieden bij absorberende wegdekken

RMV geluidhinder 2006, versie aug. 2009 (geldend tot 1 juli 2012)

Op 26 augustus is een wijziging van Bijlage III in werking getreden. Hier vindt u de versie geldend vanaf deze datum:

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op een aanpassing van de rekenregel voor een middenbermscherm. Daarnaast zijn foutjes in een aantal formules gecorrigeerd (formules 6.4, 6.5, 6.6 en 6.11).

RMV geluidhinder 2006 (geldend tot 26 augustus 2009)

Op 1 januari 2007 is het Reken- en meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 vervallen en is het Reken- en meetvoorschrift 2006 in werking getreden. Hier vindt u Bijlage III behorende bij Hoofdstuk 3 Wegen:

Voor het grootste deel is bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 gelijk aan het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002. Wel zijn de resultaten van het Innovatieprogramma geluid (IPG) in het nieuwe rekenvoorschrift opgenomen. Het gaat om twee maatregelen:

  • Middenbermscherm. Hiervoor is een rekenregel toegevoegd (zie voor toelichting, memo aanpassingmethode middenbermscherm);
  • Schermtop (type T-top). Door deze top wordt de effectiviteit van bestaande schermen vergroot. Dit effect kan nu worden meegenomen in de berekening.