Wegverkeerslawaai: Stedelijk of buitenstedelijk (1)

Vraag

Een woning ligt binnen de bebouwde kom in de zone langs een autoweg of autosnelweg. Moet bij het bepalen van de maximale ontheffingswaarde op deze woning volgens artikel 83 van de Wet geluidhinder nu het toetsingskader voor stedelijk of buitenstedelijk gebied gehanteerd worden?

Antwoord

Bij de beoordeling van de geluidsbelasting vanwege een auto(snel)weg op een woning wordt altijd de normering voor buitenstedelijk gebied gehanteerd, ook al ligt de woning binnen de bebouwde kom. Dit volgt uit de definitie van buitenstedelijk gebied in art. 1 Wgh.

Een woning binnen de bebouwde kom in de zone langs een auto(snel)weg ligt in de praktijk vaak ook in de zone langs een andere weg. Bij de beoordeling van de geluidsbelasting vanwege die andere weg wordt de normering voor stedelijk gebied gehanteerd. Voor een woning binnen de bebouwde kom in de zone langs een auto(snel)weg én in de zone langs een andere weg gelden dus twee verschillende beschermingsniveaus, afhankelijk van de weg die getoetst wordt.

Het toetsingskader van art. 83 Wgh kan als volgt in een tabel worden weergegeven:

Woning


Auto(snel)weg

Andere weg

Woning binnen bebouwde kom


Buitenstedelijk


Stedelijk


Woning buiten bebouwde kom


Buitenstedelijk


Buitenstedelijk

N.B. Voor de breedte van de zone (art. 74 Wgh) is bepalend of de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied ligt:

Weg


Auto(snel)weg


Andere weg


Woning binnen bebouwde kom


Buitenstedelijk


Stedelijk


Weg buiten bebouwde kom


Buitenstedelijk


Buitenstedelijk

Borden
Autoweg Autosnelweg
Autoweg

Autosnelweg

Zie ook: