Wegverkeerslawaai: Toename intensiteit reconstructie?

Vraag

Een bestemmingsplan wordt gewijzigd en maakt een nieuw bedrijventerrein mogelijk, waardoor de verkeersintensiteit op een bestaande weg toeneemt. Kan er sprake zijn van reconstructie van de weg in de zin van de Wet geluidhinder?

Antwoord

Dit is géén reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh).

De Wgh spreekt van een reconstructie als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het betreft een fysieke wijziging aan de weg;
  2. Door deze wijziging neemt de geluidsbelasting toe met 2 dB of meer.

Een toename van de verkeersintensiteit zonder een wijziging aan de weg zelf is geen fysieke wijziging aan de weg. Dit is dus geen reconstructie en er hoeft dan ook geen akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden in het kader van de Wgh.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan het echter wél noodzakelijk zijn om de akoestische gevolgen van de toename van de verkeersintensiteit in kaart te brengen, om te onderzoeken of er nog wel sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Zonodig kunnen maatregelen worden genomen om de geluidsbelasting terug te brengen, zoals bijvoorbeeld geluidsschermen, stil asfalt of verkeerskundige maatregelen.