Wegverkeerslawaai: Stedelijk of buitenstedelijk (2)

Vraag

Een woning ligt binnen de bebouwde kom in de zone van een weg die buiten de bebouwde kom ligt. Moet bij het bepalen van de maximale ontheffingswaarde op deze woning volgens artikel 83 van de Wet geluidhinder nu het toetsingskader voor stedelijk of buitenstedelijk gebied gehanteerd worden?

Antwoord

Dat ligt eraan of het om een auto(snel)weg of om een andere weg gaat.

Bij de beoordeling van de geluidsbelasting vanwege een auto(snel)weg op een woning wordt altijd het toetsingskader voor buitenstedelijk gebied gehanteerd, ook al ligt de woning binnen de bebouwde kom. Dit volgt uit de definitie van buitenstedelijk gebied in art. 1 Wgh.

Bij de beoordeling van de geluidsbelasting vanwege een andere weg op een woning die binnen de bebouwde kom ligt, wordt het toetsingskader voor stedelijk gebied gehanteerd, ook al ligt de weg buiten de bebouwde kom.

Het toetsingskader van art. 83 Wgh kan als volgt in een tabel worden weergegeven:

Woning


Auto(snel)weg

Andere weg

Woning binnen bebouwde kom


Buitenstedelijk


Stedelijk


Woning buiten bebouwde kom


Buitenstedelijk


Buitenstedelijk

N.B. Voor de breedte van de zone (art. 74 Wgh) is bepalend of de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied ligt:

Weg


Auto(snel)weg


Andere weg


 Weg binnen bebouwde kom


Buitenstedelijk


Stedelijk


 Weg buiten bebouwde kom


Buitenstedelijk


Buitenstedelijk

Borden
Autoweg Autosnelweg
Autoweg

Autosnelweg

Zie ook: