Actieplannen

Actieplannen (§ 11.2.3 Wm)

Actieplannen worden vóór 18 juli 2013 vastgesteld en ten minste elke vijf jaar na de vaststelling opnieuw overwogen en zonodig aangepast.

Een actieplan bevat ten minste een beschrijving van:

  • het te voeren beleid om de geluidsbelasting en de geluidsbelasting Lnight te beperken
  • de voorgenomen in de eerstvolgende 5 jaar te treffen maatregelen om overschrijding van de per AMvB vastgestelde waarde te voorkomen of ongedaan te maken en de te verwachten effecten van de maatregelen.

In hoofdstuk 4 Besluit geluid milieubeheer zijn nadere regels gesteld over de inhoud, vormgeving en inrichting van de actieplannen.

Afdeling 3.4 Awb is van toepassing op de voorbereiding van het actieplan. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door iedereen.

Actieplan en geluidproductieplafonds

Voor wegen in het beheer van het Rijk en hoofdspoorwegen wordt in het actieplan aangegeven in hoeverre het voornemen bestaat om de geluidproductieplafonds aan te passen aan ontwikkelingen over het bronbeleid. Het actieplan bevat ook:

  • een overzicht van de geldende overschrijdingsbesluiten bedoeld in art. 11.49 Wm
  • een beschrijving van ontwikkeling over bronbeleid en andere relevante ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de overschrijdingsbesluiten
  • de planning van de sanering voor de eerstvolgende vijf jaar.