Overzicht regelgeving

De regelgeving van geluidsbelastingkaarten en actieplannen is opgenomen in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer, het Besluit geluid milieubeheer en enkele regelingen.

Hoofdstuk 11, titel 11.1 Algemeen Geluid Wm

Titel 11.1 Algemeen bevat de begripsomschrijvingen die voor hoofdstuk 11 van belang zijn, de normering voor geluidsgevoelige objecten en een bepaling inzake de akoestische kwaliteit van wegen en spoorwegen.

Hoofdstuk 11 Geluid, titel 11.2 Geluidsbelastingkaarten en actieplannen Wm

Titel 11.2 Geluidsbelastingkaarten en actieplannen bevat een systeem van geluidsbelastingkaarten en actieplannen conform de Europese richtlijn omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai).

Besluit geluid milieubeheer

In het Besluit geluid milieubeheer wordt invulling gegeven aan een deel van de definitie van 'verzameling van inrichtingen' en worden geluidsgevoelige objecten en terreinen alsmede stille gebieden aangewezen.

Voorts worden in dit besluit nadere regels gesteld ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • de inhoud, vormgeving en inrichting van de geluidsbelastingkaarten
  • de te verschaffen inlichtingen en gegevens ten behoeve van het opstellen van een geluidsbelastingkaart
  • de inhoud, vormgeving en inrichting van de actieplannen.

Regeling geluid milieubeheer

De Regeling geluid milieubeheer bevat regels met betrekking tot de weergave en de beheersing van omgevingslawaai. In de regeling zijn de agglomeraties van verstedelijkte gebieden aangewezen waarvoor de verplichting tot het vaststellen van geluidsbelastingskaarten en actieplannen geldt.

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

In hoofdstuk 7 van het Reken- en meet voorschrift geluid 2012 zijn regels gesteld betreffende het berekenen van de geluidbelasting in het kader van het opstellen van geluidbelastingkaarten.