Moet een gemeente bij het maken van geluidsbelastingkaarten en actieplannen rekening houden met geluidproductieplafonds?

Vraag

Moet een gemeente bij het maken van geluidsbelastingkaarten en actieplannen (Titel 11.2 Wet milieubeheer) rekening houden met geluidproductieplafonds?

Antwoord

Nee. Geluidsbelastingkaarten geven een feitelijk beeld van de geluidsbelasting die wordt ondervonden door geluidsgevoelige objecten. Dit is ongewijzigd ten opzichte van hoofdstuk IX Wgh zoals dat gold voor 1 juli 2012.

De Memorie van toelichting 32 252 nr.3 stelt in dit verband met betrekking tot rijksinfrastructuur het volgende: "Opgemerkt wordt dat op de geluidsbelastingkaarten de geluidsbelasting wordt aangegeven die heersend is in het betrokken peiljaar. Relevant is ook wat de geluidsbelasting zou zijn bij volledige benutting van de geldende geluidproductieplafonds. Bezien zal worden of deze geluidsbelasting mede op de geluidsbelastingkaarten kan worden aangegeven."

Actieplannen

In de gemeentelijke actieplannen zal, net als voor 1 juli 2012, rekening worden gehouden met de aanwezigheid van rijksinfrastructuur. De feitelijke geluidsproductie, de geluidproductieplafonds en maatregelen uit het rijksactieplan zijn daarbij een gegeven.

Dit gegeven kan vanwege de samenloop van geluid van rijksinfrastructuur en bijvoorbeeld een gemeentelijke weg invloed hebben op de acties in het gemeentelijk plan. Het aantal (ernstig) gehinderde neemt immers niet af met een maatregelen aan een gemeentelijke weg als de geluidsproductie van de Rijksweg bij die gehinderde dominant blijkt. Daarnaast kan een gemeente geluidsbeperkende maatregelen treffen die de geluidsbelasting bij woningen en op referentiepunten langs rijksinfrastructuur beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld een (verandering van) een geluidscherm langs een Rijksweg. Dit kan aanleiding zijn tot een verzoek om wijziging van een geluidsproductieplafond en het voornemen tot dit verzoek is in dat geval eveneens onderdeel van het gemeentelijk actieplan geluid.