Verzoek tot wijziging

Vaststelling of wijziging van een geluidproductieplafond geschiedt ambtshalve of op verzoek. Een verzoek tot vaststelling en wijziging kan worden gedaan door de betreffende wegbeheerder. Een verzoek tot wijziging kan tevens worden gedaan door burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het referentiepunt is gelegen of waartoe gronden behoren die in de zone in het kader van de Wet geluidhinder van de betreffende (spoor)weg liggen.

Afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van het besluit tot vaststelling of wijziging op verzoek. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een ieder.

Bij een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond moet de aanvrager een akoestisch onderzoek uitvoeren. Het akoestisch onderzoek heeft betrekking op de geluidsbelasting vanwege de (spoor)weg op geluidsgevoelige objecten, andere objecten en gebieden. Daarnaast wordt akoestisch onderzoek gedaan naar de effecten van de samenloop van de geluidsbelasting van de (spoor)weg met andere geluidsbronnen die in de Regeling geluid milieubeheer zijn aangewezen. De berekening van de geluidproductie op elk betrokken referentiepunt vindt altijd plaats door de wegbeheerder, ook indien een andere partij het akoestisch onderzoek verricht.

Bij het berekenen van de geluidproductie wordt uitgegaan van de gemiddelde waarde over de technische levensduur van de (spoor)weg.