Verbetering effectiviteit en uitvoerbaarheid regelingen

Op 7 december 2017 verscheen de publicatie tot wijziging van de Regeling geluid milieubeheer, de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder, het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer. Dit stond in de Staatscourant 2017, nr. 69832.

De regeling is op 1 januari 2018 in werking getreden.

Wijziging Regeling geluid milieubeheer (Rgm)
Vrijstelling verplichting naleving
In een nieuw artikel staat het kader voor een vrijstelling van de verplichting voor naleving van de geluidproductieplafonds. Het was al mogelijk om een gebied aan te wijzen (art. 11.36 lid 3 Wm), maar er ontbrak een uniforme methode. Die staat nu in het nieuwe artikel 16a Rgm.

Toepassingsgebied dunne deklaag
De randvoorwaarden voor geluidbeperkende maatregelen zijn duidelijker (Bijlage 3 Rgm). Een dunne deklaag stuit op technische bezwaren bij kruisingen met afslaand verkeer, rotondes of verkeerspleinen.

Cumulatie
Onderzoek naar cumulatie is overbodig als er ook geen reden is tot het onderzoeken van (nieuwe) maatregelen. De tekst van artikel 16 is hier op aangepast.

Wijziging Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg 2012)
Beheerders
Het aantal beheerders van het hoofd(spoor)wegennet neemt toe, naast Rijkswaterstaat en ProRail. Dit leidt soms tot andere geluidbelastingen op geluidgevoelige objecten. Dat is niet wenselijk.
De geluidbelasting blijft nu gelijk door in een aantal artikelen de toevoeging ‘voor zover deze in beheer zijn bij dezelfde beheerder’ te laten vervallen. Het gaat om artikel 3.8, eerste lid, 4.9, eerste lid, 5.9 eerste lid, artikel 5.3 eerste lid onder a en b en artikel 5.7 eerste lid van het Reken- en meetvoorschrift 2012.

Omvang akoestisch onderzoek
De omvang van het akoestisch onderzoek voor een verzoek tot vaststelling of wijzing van een geluidplafond wordt beperkt. Het onderzoek omvat nu referentiepunten als bedoeld in artikel 5.10 lid 1 onder b en c tot en met 1.0 kilometer van het te wijzigen deel van de (spoor)weg. Een wijziging is een deel van de (spoor)weg waar andere brongegevens zijn gebruikt dan het geluidregister.

Wijziging Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (Rdg)
De randvoorwaarden voor geluidbeperkende maatregelen zijn duidelijker (Bijlage 1). Een dunne deklaag stuit op technische bezwaren bij kruisingen met afslaand verkeer, rotondes of verkeerspleinen. De bijlage is hiermee in lijn met de aanpassing in bijlage 3 Rgm.

Wijziging Regeling geluidplafondkaart milieubeheer (Rgm)
Onder Deel 1 staat een vernieuwde lijst van rijkswegen waarvoor de geluidproductieplafondsystematiek geldt. De beschrijving is verduidelijkt en daar waar het nodig was om de beschrijving verder te verduidelijken, is een kilometrering toegevoegd.