Omzetting bestemming agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning

Vraag

Heeft het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een (burger)woning invloed op toetsing aan geluidsnormen in het milieuspoor?

Antwoord

Nee.

In het milieuspoor is voor toetsing aan geluidsnormen van belang of een woning tot de inrichting gerekend kan worden en niet de planologische status.

Een (burger)woning (volgens het bestemmingsplan) die tot de inrichting behoort, is net als een agrarische bedrijfswoning (volgens het bestemmingsplan) die tot de inrichting behoort bij vergunningverlening geen geluidsgevoelig object.

Een agrarische bedrijfswoning die niet tot de inrichting behoort (van een agrarisch buurbedrijf) is net als een (burger)woning die niet tot de inrichting behoort in principe een woning van derden en derhalve een geluidsgevoelig object.

Soms kan er discussie zijn of een woning tot een inrichting behoort. Belangrijk daarbij is het aspect functionele binding. De afweging moet gemaakt worden of onder de specifieke omstandigheden de woning een zodanige betrokkenheid heeft bij de inrichting dat deze om die reden tot de sfeer van de inrichting gerekend kan worden en daarom geen bescherming tegen geluidhinder behoeft.

Zie ook: