GES (gezondheidseffectscreening)

GES staat voor gezondheidseffectscreening. GES is ontwikkeld om bij ruimtelijke planvorming in beeld te brengen wat de werkelijke gezondheidsrisico's zijn rondom enkele milieufactoren, in aanvulling op wettelijke milieunormen of afspraken, die lang niet altijd voldoende zijn om risico's en klachten te vermijden. Niet alleen de feitelijke kwaliteit in de omgeving wordt daarbij in aanmerking genomen, maar ook het aantal blootgestelde mensen.

Vijf bronnen (bedrijven, wegverkeer, railverkeer, waterverkeer en vliegverkeer) worden beoordeeld op een aantal milieusegmenten. Dit geeft een beeld van de grootte van het gezondheidseffect (GES-score) en het aantal mensen dat er last van heeft (woningscore).

Moment in planfase

Verkenning- en planstudiefase.

Doel

De GES is een gezondheidkundige vertaling van ruimtelijke milieu-informatie. Het maakt de gezondheidsrisico's (ook onder de normen) zichtbaar. De ambitie is om de gemeenten te prikkelen om onder de normen te gaan zitten (ook dan kunnen namelijk al gezondheidseffecten optreden) en te streven naar een betere milieukwaliteit. Met behulp van GES worden gezondheidsrisico's vergelijkbaar gemaakt (lucht, stank, geluid, externe veiligheid, bodemverontreiniging, elektromagnetische velden). Dit maakt afweging van ruimtelijke planvarianten mogelijk. De GES is een screeningsinstrument, geen wettelijk toetsingsinstrument. Er is consensus bij diverse instanties (IenM, VWS, GGD, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) over de wijze waarop het gebruikt en geïnterpreteerd kan worden.

Stakeholders

Ministerie van VWS, ministerie IenM en GGD.

Rol geluid

Geluid is één van de milieusegmenten die beoordeeld wordt op mogelijke gezondheidseffecten.

Vindplaats meer informatie

Voorbeelden (nadruk op het aspect geluid)

Nog nader in te vullen.