Brochure Milieu in Ruimtelijke plannen

In "Milieu in ruimtelijke plannen" vindt u informatie over hoe gemeenten en provincies hun verantwoordelijkheid voor milieubelangen kunnen invullen in ruimtelijke plannen.

De publicatie is bestemd voor gemeentelijke en provinciale medewerkers en bevat de volgende onderwerpen:

  • Visie: ook op milieukwaliteit
  • Instrumenten voor ruimtelijke normstelling
  • Publieke instrumenten voor ruimtelijke uitvoering
  • Private instrumenten voor ruimtelijke uitvoering.

Moment in planfase

Realisatiefase.

Doel

Deze brochure geeft een praktisch inzicht in de mogelijkheden om milieu juridisch te borgen in de gemeentelijke en provinciale ruimtelijke planvorming. Het geeft aan hoe de gemeente haar verantwoordelijkheid voor milieubelangen kan invullen. Gemeentelijke medewerkers kunnen de brochure gebruiken bij de keuze van instrumenten voor de doorwerking of uitvoering van haar ruimtelijke milieudoelen, zowel voor het herdefiniëren van het bestaande beleid als voor de inrichting van nieuw beleid.
Centraal staat het palet van juridische instrumenten in de planvorming voor de gemeente. Per instrument is met behulp van voorbeelden beschreven in hoeverre het mogelijk is om bepaalde milieuaspecten daarin op te nemen en vast te leggen, en de afwegingscriteria daarbij.

Stakeholders

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, IPO.

Rol geluid

Geluid is één van de milieusegmenten die beoordeeld wordt op mogelijke gezondheidseffecten.

Vindplaats meer informatie

De brochure bestaat uit drie delen:

  • Milieu in ruimtelijke plannen Gemeente
  • Milieu in ruimtelijke plannen Provincie
  • Overzicht borgingsmogelijkheden voor milieu in ruimtelijke planvorming

De brochure is als één document te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Voorbeelden (nadruk op het aspect geluid)

Nog nader in te vullen.