Instrument MILO

MILO staat voor Milieukwaliteit in de leefomgeving. Het is een project van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeenten, provincies en waterschappen. MILO wil gemeenten helpen om de milieukwaliteit in een wijk of stadsdeel te bepalen en te verbeteren.
Uitgangspunt bij MILO is een gebiedsgerichte benadering. Dat wil zeggen dat per gebied (wijk of buurt) de milieukwaliteit wordt bepaald en wordt gekeken naar de ruimtelijke plannen voor dat gebied. Die gebiedsgerichte benadering houdt er rekening mee dat een woonwijk een andere milieukwaliteit vraagt dan bijvoorbeeld een industriegebied waar nauwelijks mensen wonen.

Moment in planfase

(Voor)verkenning- en planstudiefase.

Doel

MILO staat voor een vergaande integratie van de disciplines Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken, Verkeer en Milieu. Een optimale kwaliteit van de leefomgeving zal alleen maar ontstaan als Ruimtelijke Ordening en Milieu in een zo vroeg mogelijk stadium al als partners de woonwijk ontwikkelen.

Het bepalen van de milieuambities gebeurt aan de hand van de zevensprong.

Stap 1: analyseren van functies, potenties en kwaliteiten in het gebied.
Stap 2: bepalen van het gebiedstype.
Stap 3: vaststellen van indicatoren voor de (milieu)kwaliteit.
Stap 4: bepalen van de referenties voor het gebiedstype.
Stap 5: analyseren van de huidige (milieu)kwaliteit van het gebied.
Stap 6: vaststellen van de milieuambities (in een milieugebiedsvisie).
Stap 7: vaststellen van uitvoeringsmaatregelen en volgen van de uitvoering

Stakeholders

Ministerie van IenM, IPO en VNG. (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Rol geluid

Geluid is één van de aspecten waarop Milo zich richt.

Vindplaats meer informatie

Op de website van de VNG vindt u meer informatie over de MILO-aanpak.

Voorbeelden (nadruk op het aspect geluid)

Nog nader in te vullen.