Wettelijk Instrument PlanMER

In het milieu-effectrapport worden de milieugevolgen van het initiatief of de activiteit en reële alternatieven hiervoor systematisch, transparant en objectief in beeld gebracht. Ook worden daarin maatregelen beschreven om negatieve gevolgen op het milieu te voorkomen of te beperken.

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Naast de Wet milieubeheer is het Besluit milieueffectrapportage belangrijk om te kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een plan of een besluit de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de procedure die moet worden doorlopen voor het betreffende plan of besluit, de zogenoemde ‘moederprocedure'.

Moment in planfase

Wettelijk verplicht in de realisatiefase (gekoppeld aan procedure). Het instrument is effectiever bij afstemming in planstudiefase.

Doel

De bedoeling van de Merregelgeving is om (in een aantal gelimiteerde gevallen) milieu een volwaardige plaats in de besluitvormingsprocessen van een groot aantal wetten, waaronder de Wro, te geven. De Merregelgeving leidt bij diverse ruimtelijke instrumenten tot een uitbreiding van de ruimtelijke onderbouwing op de volgende punten:

  • Onderzoek van alternatieven vanuit het milieuperspectief;
  • Aandacht voor locatiekeuze vanuit het milieuperspectief;
  • Buiten de grenzen van het (wettelijk) plangebied kijken.

Stakeholders

De rijksoverheid.

Rol geluid

Afhankelijk van de lokale situatie kan het aspect geluid een rol spelen in het formuleren van de alternatieven die in het milieu-effectrapport onderzocht worden.

Vindplaats meer informatie

Op de webpagina Milieueffectrapportage vindt u meer informatie waaronder:

  • Procedurehandleiding Mer
    Deze geeft een overzicht van en toelichting op de actuele wettelijke eisen.
  • Praktijkhandreiking Mer
    Hier vindt u tips, trucs, informatie en voorbeelden, die u verder kunnen helpen bij het opstellen van een milieueffectrapportage of het begeleiden van een m.e.r.-procedure.

Voorbeelden (nadruk op het aspect geluid)

Nog nader in te vullen.