Lokaal geluidbeleid: Vaststelling beleid

Vraag

Hoe wordt lokaal geluidbeleid vastgesteld?

Antwoord

Het wordt aanbevolen om het ontwerp-geluidbeleid via de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) te gebruiken (zie hoofdstuk 2 Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening). Na publicatie van het ontwerp geluidsbeleid hebben belanghebbenden dan de mogelijkheid hun zienswijze kenbaar te maken.

Voor rechtsbescherming van burgers en bedrijfsleven is het van belang te weten dat er twee fasen zijn: een beleidsfase en een implementatiefase. In de beleidsfase wordt de visie beschreven hoe om te gaan met geluid binnen een bepaald gebied.

In de implementatiefase vindt de concrete invulling en uitvoering van het lokaal geluid plaats; bijvoorbeeld door het opstellen van vergunningsvoorschriften bij vergunningverlening of door het opleggen van maatwerkvoorschiften voor inrichtingen die onder algemene rgels vallen. 
Bij deze besluiten geldt de reguliere rechtbescherming die bij deze besluiten is voorgeschreven.