Lokaal geluidbeleid: Afwijken van grenswaarden Handreiking

Vraag

Kunnen andere grenswaarden gesteld worden dan in Hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening staan?

Antwoord

Ja, mits vastgelegd in een lokaal beleidsdocument.

Vaak worden de grenswaarden van tabel 4 uit hoofdstuk 4 van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening voor het opstellen van de vergunningsvoorschriften gebruikt. Dit is niet verplicht. U kunt echter niet bij rechtstreeks aansluiting zoeken uit tabel 2 van de Handreiking. Deze tabel kan alleen gebruikt worden voor het opstellen van een lokaal geluidgebeleid. Op basis van dat beleid kan u dan uw vergunningaanvragen beoordelen.

Voor het gemeentelijke geluidsbeleid, of zoals de handreiking zegt: "de gemeentelijke nota industrielawaai", kunt u tabel 2 uit hoofdstuk 3 (HILV) gebruiken. Het is echter niet correct om aan te geven dat de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening wordt gebruikt en vervolgens van de inhoud van deze handreiking af te wijken. Dit leidt tot onduidelijke en ad hoc normering. Als u wil afwijken van de handleiding dient u expliciet aan te geven dat niet de HILV maar de gemeentelijke nota industrielawaai wordt gebruikt voor de bepaling van het beschermingsniveau.

Tabel 2 uit HILV: “Gebiedstyperingen en mogelijke grenswaarden voor industrielawaai in gemeentelijke nota industrielawaai"

Nr.

Omschrijving gebied

Grenswaarde Laeq in dB(A)

dag

avond

nacht

1

Stille landelijke gebieden
Gebieden voor extensieve recreatie

40

35

30

2

Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten

45

45

35

3

Stille woonwijk, weinig verkeer

45

40

35

4

Rustige woonwijk in stad

50

45

40

5

Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten

55

45

40

6

Woonwijk nabij een drukke verkeersweg (auto en rail)

55

50

45

7

Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied

55

50

45

8

Woonwijk in stadscentrum

55

55

45

9

In zone rond industrieterrein

zie Wgh: Zone, MTG’s, hogere waarden

10

Op industrieterrein

<=65

<=60

<=55

N.B. Overigens dient sinds de wijziging van de Wet milieubeheer, op grond van artikel 5.3 Bor bij de vergunningverlening dusdanige voorschriften aan de vergunning verbonden te worden, dat ten minste de best bestaande technieken worden toegepast.