Samenvatting actieplan

De samenvatting van het actieplan geluid bevat volgens artikel 24 Bgm de volgende onderdelen (letterlijke tekst):

 1. Een beschrijving van de betrokken categorieën van geluidsbronnen.
 2. Een vermelding van de bevoegde instantie.
 3. Een beschrijving van het wettelijk kader met betrekking tot geluidsbelasting.
 4. Een samenvatting van de gegevens die zijn vervat in de geluidsbelastingkaart of geluidsbelastingkaarten waarop het actieplan berust.
 5. Een beschrijving van de wijze waarop aan een ieder de gelegenheid is geboden om zienswijzen over het ontwerp van het actieplan naar voren te brengen.
 6. Een inhoudelijke reactie op de onder 5 bedoelde zienswijzen.
 7. Een overzicht van belangrijke infrastructurele werken die zijn voorgenomen in de planperiode en andere belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de geluidshindersituatie.
 8. Een overzicht van bestaande en in voorbereiding of uitvoering zijnde bron- en overdrachtsmaatregelen met betrekking tot de betrokken geluidsbron of geluidsbronnen.
 9. Een overzicht en een beoordeling van het aantal bewoners van woningen dat door geluid ten gevolge van de betrokken geluidsbron of geluidsbronnen wordt gehinderd of ernstig gehinderd dan wel van wie daardoor de slaap wordt verstoord.
 10. Een schatting van het effect van de voorgenomen maatregelen op het aantal bewoners van woningen, bedoeld in onderdeel 9.
 11. Voor zover beschikbaar en openbaar, financiële informatie met betrekking tot de voorgenomen maatregelen.
 12. Een evaluatie van de uitvoering en de resultaten van het vorige actieplan.