Actieplan

De Europese Richtlijn omgevingslawaai introduceerde een systeem van geluidsbelastingkaarten en actieplannen in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Doel van het actieplan is:

  • om omgevingslawaai zo nodig te voorkomen en te beperken. Vooral daar waar het omgevingslawaai schadelijke effecten kan hebben voor de gezondheid van de mens.
  • de milieukwaliteit van het omgevingslawaai te handhaven als deze goed is.

Het actieplan

Een actieplan bestaat uit een beleidsmatig en een concreet deel.

Het beleidsmatige deel beschrijft het te voeren beleid om geluidsbelasting Lden en Lnight te beperken. Daarvoor wordt een plandrempel benoemd.

Het concrete deel omvat voor de eerstvolgende vijf jaar de voorgenomen maatregelen. Deze maatregelen voorkomen een overschrijding van een plandrempel, of maken een overschrijding ongedaan. De effecten van die maatregelen staan dan ook beschreven in het actieplan.

Een groot aantal overheden heeft in 2013 een actieplan vastgesteld. Zij overwegen opnieuw dit actieplan en passen het zo nodig aan. Het actieplan wordt vóór 18 juli 2018 vastgesteld.