Afstemming

Betrek de belanghebbenden bij het maken van het actieplan. Zo zorgt u voor draagvlak over de keuzes van de voorgenomen maatregelen. En er is dan ook draagvlak bij de uitvoering. Afstemming vindt plaats met:

Burger

Communicatie met burgers over het actieplan is één van de peilers uit de Europese richtlijn omgevingslawaai. In de Nederlandse wetgeving is daar invulling aan gegeven door de ter inzage legging voor zienswijzen (Awb procedure).

Het is mogelijk burgers al eerder in het proces te betrekken bij het opstellen van het actieplan. Zienswijzen op het (vorige) actieplan 2013 kunnen daar aanleiding voor zijn. Organiseer participatie van burgers en belangenorganisaties tijdens bijvoorbeeld een interactieve bijeenkomst. Dit kan bijdragen aan draagvlak voor het actieplan bij burgers.

Ambtelijke organisatie

Bij de evaluatie en uitvoering van maatregelen zijn meer en andere afdelingen betrokken dan bij geluidsbelastingkaarten. Het is raadzaam afdelingen op te nemen in het projectteam. Voorbeelden van die afdelingen of disciplines zijn:

  • Milieu
  • Ruimtelijke ordening
  • Verkeer en vervoer
  • Wegonderhoud
  • Financiën
  • Communicatie

Stem de keuzes in het actieplan af met de afdelingen die daar een belang bij hebben. Committeer deze afdelingen aan het keuzedocument. Deze afdelingen integreren dus de uitvoering van de voorgenomen maatregelen in de werkprocessen. En neem de maatregelen ook op in hun begroting. Het gaat bijvoorbeeld om het onderhoud van wegen of de consequenties voor de ruimtelijke ordening.

Bestuur

Overleg met het bestuur is zeer belangrijk. Het actieplan is namelijk een beleidsdocument met financiële consequenties.

Committeer het college al bij het ontwerpactieplan. Dat kan door de samenhang van het actieplan met de geluidsbelastingkaart bij het bestuur te benadrukken.

Betrek de wethouder of gedeputeerde bijvoorbeeld door een geregeld overleg met de portefeuillehouders. Deze actie begint al eind 2016 en vindt vooral plaats in het voorjaar van 2017. Naar verwachting duurt deze actie circa een half jaar. Dit voorkomt vertraging bij de vaststelling van het actieplan. Als ook de verwerking van zienswijzen goed wordt afgestemd, is het vaststellen van het actieplan zo goed als een hamerstuk.

Ook de gemeenteraad moet worden betrokken bij het actieplan. Volgens artikel 24, lid 3 onder b Bgm bevat het actieplan een inhoudelijke reactie op de wensen en zienswijze van de gemeenteraad over het ontwerp van het actieplan. Deze afstemming gebeurt in ieder geval bij de ter inzage legging. Maar het verdient de voorkeur ook deze actie eerder in het proces uit te voeren - gelijk met de wethouder - vanaf eind 2016. Bijvoorbeeld tijdens raadscommissies. Afstemming met de gemeenteraad bevordert de besluitvorming door die raad bij de uitvoering van het actieplan. Bijvoorbeeld over herzien van bestemmingsplannen volgens de voornemens uit het actieplan.

Gemeentelijk bestuur

Op 21 maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen.

Het college van B&W en de gemeenteraad neemt minder besluiten in de periode voor en na de verkiezingen. Heeft u hier rekening gehouden mee in de planning? Wanneer begon het 'verkiezingsreces'?

Wij adviseerden de gemeenten het actieplan ruim voor het verkiezingsreces vast te stellen. Naar onze inschatting betekent dit dat het ontwerpactieplan begin juli 2017 klaar is voor ter inzagelegging. En het actieplan in januari, uiterlijk februari 2018 is vastgesteld.

Andere overheden

Vóór het vaststellen van het actieplan is mogelijk afstemming nodig met andere bestuursorganen. Het belang van een goede afstemming geldt ook voor buurgemeenten als het geluid de gemeentegrens overschrijdt. Het is handig om na te gaan welke ambtelijke medewerkers van die organisatie aanspreekbaar zijn over ontwikkelingen en maatregelen.

Stem in ieder geval de maatregelen af waarbij een ander bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de uitvoering. In artikel 11.13 Wm staat namelijk dat vóór het vaststellen een actieplan over een weg overleg plaatsvindt met de beheerder van die weg en de verantwoordelijke voor het bronbeleid.