Meer over maatregelen

InfoMil biedt handvatten voor het actieplan. Het is een verzameling van instrumenten en handreikingen. U kunt hiermee onder andere het ambitieniveau bepalen, de kwaliteit van een gebied beoordelen en een inschatting maken over de effectiviteit van maatregelen. Ook geeft InfoMil hieronder informatie over maatregelen voor wegverkeer en gebiedsontwikkeling.

Europese onderzoeken

In opdracht van de Europese Commissie is veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor het optimaliseren van de akoestische kwaliteit. Dit onderzoek kan waardevol zijn voor beleidsvorming, -doorwerking en uitvoering.

InfoMil heeft uit deze onderzoeksprojecten vijf bruikbare instrumenten geselecteerd. Deze kan een bestuursorgaan gebruiken bij het maken en evalueren van hun actieplan geluid. Voor de volgende instrumenten is het nut en de werking kort uiteengezet:

Quadmap: Systematiek voor de identificatie, selectie en beheersing van stille gebieden in stedelijke regio's.

Cost Benefit Indicator: Index die de kosteneffectiviteit van een geluidsreducerende maatregel kwantificeert.

Hindercurve wegverkeerslawaai in parken: Curve die de correlatie geeft tussen het geluidsniveau in parken als gevolg van wegverkeer en het percentage bezoekers dat daar hinder van ondervindt.

Hinderbeoordeling op basis van geluidsbelastingkaarten: Stappenplan voor de akoestische beoordeling van de leefomgeving. U kwantificeert en beoordeelt hiermee de totale akoestische kwaliteit van de leefomgeving  voor weg-, rail- en vliegverkeerslawaai.

DALY: Indicator voor de impact van geluidmaatregelen op gezondheid. Daarmee kan deze impact ook vergeleken worden met andere omgevingsfactoren. De DALY is ook geschikt voor gebruik bij identificatie van probleemgebieden en bij het evalueren van de effectiviteit van geluidmaatregelen.

Kosten-batenanalyse

Het actieplan bevat financiële informatie over de voorgenomen maatregelen, voor zover dat beschikbaar en openbaar is. Dit zijn bijvoorbeeld begrotingen, kosteneffectiviteitsanalyses en kosten-/batenanalyses. Een methode voor de berekening van de kosten en baten is niet voorgeschreven. In de Handreiking omgevingslawaai 2011 zijn vier methoden beschreven voor het berekenen van de kosten en baten.

Rapporten Stiller op Weg

Het programma Stiller op Weg leverde in 2012 een aantal rapporten op. Deze zijn uitgegeven door Agentschap NL. InfoMil was destijds onderdeel van Agentschap NL. Een aantal rapporten is nog steeds interessant voor actieplannen. Om deze reden hebben we de links in deze rapporten in 2018 geactualiseerd. Deze rapporten gaan over:

Geluid in gebiedsontwikkeling

InfoMil biedt elders op de website informatie over:

  • het proces van gebiedsontwikkeling
  • het aspect van geluid bij het proces van gebiedsontwikkeling
  • succesfactoren voor de inzet van geluid

Deze informatie bevat een procesbeschrijving, instrumenten en handreikingen. U kunt deze ook toepassen bij actieplannen.

Zie Geluid in gebiedsontwikkeling.

Type maatregelen

Het actieplan heeft een ruime strekking, en kan dus uiteenlopende maatregelen bevatten. Het gaat in principe om maatregelen die vallen binnen de eigen bevoegdheid. De wet schrijft niet voor welke maatregelen overwogen moeten worden. U kunt denken aan (uit bijlage V richtlijn Omgevingslawaai):

  • Maatregelen in de ruimtelijke ordeningssfeer: bebouwingsconfiguraties, stille gevels, afscherming door bebouwing, hofjes.
  • Ingrepen in de verkeerssituatie: bundeling van verkeersstromen (verkeerscirculatieplan), routering en venstertijden voor vrachtverkeer, snelheidsbeperking, creëren van autovrije woonerven of 30-km zones, milieuzones, bevorderen van OV en langzaam verkeer, andere vormen van verkeers- en vervoersplanning.
  • Technische en organisatorische maatregelen ter vermindering van het (ontstaan van) lawaai: geluidsschermen, maatregelen aan industriële bronnen zoals geluidsdempers, herindeling bedrijventerreinen in het kader van revitalisatie, bedrijfsverplaatsing.
  • Toepassing stille technologie: geluidsarme wegdekken, geluidsarme apparaten en installaties, raildempers en verschillende vormen van stille bovenbouw railverkeer.
  • Maatregelen in de overdracht: geluidsschermen, minischermen bij railverkeer.
  • Regelgevende en/of economische stimulerende maatregelen: milieuvergunningen, verordeningen, VAMIL-regelingen.