Stappenplan actieplan

Bij het opstellen van een actieplan doorlopen de overheden een aantal stappen.

De planning van de stappen is niet vastgelegd. De overheden kunnen zelf hun planning bepalen. De planning die we hier presenteren, is een handvat. In de Wet milieubeheer is wel een datum vastgelegd voor het vaststellen, het publiceren en het aanleveren van het actieplan.

Kenniscentrum InfoMil monitort de voortgang bij alle partijen op basis van deze mijlpalen.

Klik op het schema van het actieplan om een toelichting te krijgen over de stappen.
Actieplan gemeenten Actieplan provincies en Rijk
3e kwartaal 2016

Start

Evalueren en aanvullen maatregelen

Start

Evalueren en aanvullen maatregelen

4de kwartaal 2016

Evalueren en aanvullen maatregelen

Opstellen ontwerpactieplan

Evalueren en aanvullen maatregelen

Opstellen ontwerpactieplan

1e kwartaal 2017 Opstellen ontwerpactieplan Opstellen ontwerpactieplan
2e kwartaal 2017 Voorbereiden publicatie Voorbereiden publicatie
3e kwartaal 2017

Voor 30 juli 2017:

Ter inzage leggen ontwerpactieplan

Voor 30 juli 2017:

Ter inzage leggen ontwerpactieplan

4e kwartaal 2017

Verwerken zienswijzen

Actieplan definitief
Verwerken zienswijzen
1e kwartaal 2018 Actieplan definitief

Voor februari, uiterlijk 21 maart 2018: Vaststellen actieplan

Actieplan definitief
2e kwartaal 2018

Voorbereiden publicatie

Voor 21 april 2018: Publiceren actieplan

Voor 21 april 2018: Aanleveren samenvatting actieplan aan InfoMil
Actieplan definitief
3e kwartaal 2018

Vóór 18 juli 2018: Vaststellen actieplan

Voorbereiden publicatie

Vóór 18 augustus 2018: Publiceren actieplan

Vóór 18 augustus 2018: Aanleveren samenvatting actieplan aan InfoMil

Geluidsbelastingkaart en actieplan

Vergroot de bestuurlijke betrokkenheid door het bestuur te betrekken in de evaluatie van de maatregelen. Direct aansluiten op de communicatie over de geluidsbelastingkaarten in stap ‘opstellen geluidbelastingkaarten’ heeft de voorkeur. De geluidsbelastingkaart geeft de informatie voor de evaluatie van het Actieplan 2013. Benut deze samenhang voor afstemming met interne afdelingen en het bestuur.

De bestuurlijke betrokkenheid bij het actieplan kan worden vergroot als het ontwerpactieplan gelijktijdig met de geluidsbelastingkaart aan het bestuur wordt voorgelegd. Er is dan ook een duidelijkere relatie zichtbaar tussen de geluidsbelastingkaart en het actieplan.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Om deze reden raden wij gemeenten aan het actieplan vóór deze verkiezingen vast te stellen. Bij voorkeur vóór het verkiezingsreces. In de bovenstaande planning voor gemeenten is rekening gehouden met de gemeentelijke verkiezingen.

Het stappenplan voor provincies en Rijk houdt rekening met de wettelijke termijnen.

Lever tijdig het actieplan

Wees ervan bewust dat de data voor het vaststellen, het publiceren en het verzenden van het actieplan wettelijk is vastgelegd. Als provincies en gemeenten het actieplan niet tijdig leveren aan InfoMil, brengt InfoMil het ministerie IenM hiervan op de hoogte.


De aangewezen overheden overwegen opnieuw het actieplan uit 2013 en passen dit zo nodig aan. Een actieplan bestaat uit een beleidsmatig deel en een concreet deel. De noodzaak voor aanpassing van het beleidsmatig deel hangt sterk af van de situatie. Aanpassen van het beleidsmatig deel is meestal niet of beperkt nodig. Aanpassen van het concrete deel is in ieder geval nodig.

Geef uw voortgang door!

Kenniscentrum InfoMil belt de uitvoerende organisaties om te vragen wat de voortgang is bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart en het actieplan. U kunt ook zelf uw voortgang altijd aan ons doorgeven. De resultaten van deze inventarisatie maken we op de site bekend.