Actieplan van gemeenten

Gemeenten binnen een agglomeratie stellen een actieplan vast aan de hand van de geluidsbelastingkaarten.

Volgens artikel 11.12 Wm stelt de gemeente het actieplan vóór 18 juli 2018 vast. Het is raadzaam rekening te houden met de gemeenteraadsverkiezingen. En dus het actieplan vast te stellen (ruim) vóór 21 maart 2018.

Wat elk actieplan bevat

Zie de algemene vereisten van het actieplan. Deze pagina beschrijft de aanvullende vereisten.

Reikwijdte

Het actieplan van een gemeente heeft betrekking op de geluidsbronnen:

  • (Belangrijke) wegen
  • (Belangrijke) spoorwegen
  • Luchthavens
  • Inrichtingen en verzameling van inrichtingen

Deze geluidsbronnen staan op de geluidsbelastingkaarten van de gemeente. Daartoe behoren ook geluidsbronnen die buiten de gemeentelijke jurisdictie vallen. Bijvoorbeeld rijkswegen, provinciale wegen, hoofdspoorwegen en luchthavens. Voor deze geluidsbronnen zijn in het actieplan van de gemeente dan ook geen gemeentelijke maatregelen. Wel is het mogelijk dat de gemeente andere maatregelen ontwikkelt. Bijvoorbeeld maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Deze kunnen een toename van het aantal geluidsgevoelige objecten voorkomen.

Extra bij beleidsmatig deel

Bij de beschrijving van het beleid wordt (ook) aandacht besteed aan:

  • De situaties waarin de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden volgens de Wet geluidhinder en Wet luchtvaart. Afhankelijk van de situatie gaat het om de voorkeursgrenswaarde of de vastgestelde hogere waarde;
  • De situaties waar de maximale grenswaarde volgens de Wet geluidhinder wordt overschreden.

Toelichting: Het actieplan geeft aandacht aan situaties waarin de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden. De gedachte hierbij is dat het beleid een situatie met een hogere belasting eerder aangepakt.

Extra bij inspraak

Een actieplan bevat:

  • Een inhoudelijke reactie op de wensen en zienswijze van de gemeenteraad over het ontwerp van het actieplan.

Toelichting: De gemeenteraad mag zijn wensen en zienswijze bij burgemeester en wethouders kenbaar maken, voordat die actieplan vaststellen. De gemeenteraad wordt zo betrokken bij de voorbereiding van het actieplan. Dit helpt bij de besluitvorming door de gemeenteraad op een later moment. Bijvoorbeeld over het herzien van bestemmingsplannen volgens de maatregelen uit het actieplan.