Plandrempel actieplan

Het bestuursorgaan dat het actieplan vaststelt, bepaalt één of meerdere plandrempels. In het actieplan zijn de overschrijdingen van de plandrempel benoemd.

De plandrempel kan verschillen per situatie. Zo kan een andere plandrempel gelden voor saneringssituaties en nieuwe situaties of voor verschillende categorieën van geluidsbronnen. Het omgevingstype (de aard van de woonomgeving) kan een rol spelen bij het bepalen van de waarde.

Het bestuursorgaan dat het actieplan vaststelt, bepaalt zelf wat de plandrempel is. Het ligt voor de hand dat lopende en nog niet aangepakte saneringssituaties in ieder geval zorgen voor een overschrijding van de plandrempel. Ook in andere bestaande situatie kan de geluidsbelasting de bepaalde waarde te boven gaan.

Alle overschrijdingen van de plandrempel zijn in het actieplan benoemd. De bevoegde autoriteit geeft argumenten als zij overschrijdingen van de plandrempel niet aanpakt.


Uw onderwerpen