Afstemming met externe betrokkenen

Er kan om diverse redenen afstemming plaatsvinden met externe betrokkenen:

  1. Een overheid verzoekt om gegevens om de geluidsbelastingkaart op te stellen.
  2. Overheden stemmen kaarten met elkaar af om verschillen bij gemeentegrenzen of verschillen met andere bronbeheerders te onderzoeken.
  3. Een overheid vergroot de betrokkenheid van burgers door vroegtijdig overleg over de geluidsbelastingkaarten te voeren.

Verzoek om gegevens

In de Regeling geluid milieubeheer staat welke gegevens overheden kunnen uitwisselen.

Hier kunnen ze een officieel verzoek voor indienen. De andere overheid levert de gevraagde gegevens binnen drie maanden. Wanneer de gegevens dan (nog) niet beschikbaar zijn, moeten ze zo snel mogelijk na het beschikbaar komen worden verstuurd.

Over het algemeen zal het verzoek om gegevens in overleg tussen overheden plaats vinden. Mogelijk zijn hier bij de start al afspraken over gemaakt. Die afspraken hebben dan betrekking op:

  • De planning, wanneer uiterlijk gegevens worden uitgewisseld
  • Het formaat

Gegevens vergelijken

Het is niet verplicht de geluidsbelastingkaarten af te stemmen met andere overheden, maar wij raden dit wel aan.

Bij de afstemming tussen gemeenten binnen een agglomeratie wordt vooral gekeken naar de verschillen bij gemeentegrenzen.

Een gemeente kan ook de contouren van hoofd(spoor)wegen op geluidsbelastingkaarten van de provincie en het rijk vergelijken met de contouren van die wegen op zijn eigen kaart.

Voorlichting aan publiek

Een belangrijk element uit de Europese Richtlijn omgevingslawaai is de voorlichting aan het publiek. Dit gebeurt door het publiceren van de geluidsbelastingkaarten.

Het actieplan wordt in samenspraak met het publiek vastgesteld. Het publiek is daarom ook extern betrokken. Het is aan te raden de betrokkenheid en de participatie van de burgers te vergroten. Dit kan door vroegtijdig overleg via milieuplatforms of wijkverenigingen.