De geografische kaarten

De geluidsbelastingkaart presenteert de geluidsbelasting in Lden en Lnight. Een geluidsbelastingkaart bestaat uit strategische kaarten (tabellen) en geografische kaarten. Er zijn minimaal twee geografische kaarten met de contouren in Lden en Lnight. In hoofdstuk 3 van het Besluit geluid milieubeheer leest u wat op de geluidsbelastingkaart moet staan. Dit is uitgewerkt in Wat staat op de kaart?

Hieronder vindt u informatie over:

De contouren en de kleuren

Het besluit geluid milieubeheer schrijft voor dat de geluidsbelasting van de geluidsbronnen wordt aangegeven met contouren. Dit zijn de contouren van:

 • 55, 60, 65, 70 en 75 dB Lden
 • 50, 55, 60, 65 en 70 dB Lnight

Het gebied tussen deze contouren wordt op de geografische kaart gepresenteerd in kleur. Dit is overigens geen wettelijke verplichting, maar wel zeer gebruikelijk. Dit gebied kan het gehele grondgebied zijn tussen de contouren.

Andere programma's geven alleen een kleur aan de gevoelige objecten, zgn gevelbelastingskaarten. Ook op deze kaarten zou de geluidsbelasting op 4 meter waarneemhoogte moeten presenteren. Voor deze situatie is een extra toelichting nodig, met name als het gebouw lager is.

Het kleurenschema hieronder is op Europees (pdf, 103 kB) niveau vastgelegd voor belangrijke wegen. Dit kleurschema is ook toepasbaar voor andere geluidsbronnen. Dit kleurschema gebruikt u voor kaarten met de contouren in Lden en de contouren in Lnight. De kleurcodes kunt u vinden in het vraag-en-antwoord.

De geografische kaart van een gemeente binnen een agglomeratie

De geografische kaart presenteert de ligging van:

 • De grenzen van de gemeente;
 • De grenzen van de stille gebieden;
 • De grenzen van concentratiegebieden voor horeca-inrichtingen, detailhandel en ambachtsbedrijven;
 • De grenzen van een gezoneerd industrieterrein;
 • De zone van dat gezoneerd industrieterrein;
 • De geluidsbronnen;
 • De contouren van de geluidsbronnen;
 • De geluidsgevoelige objecten:
  o binnen de contouren van de geluidsbronnen;
  o binnen het concentratiegebied;
  o die de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting door de luchthaven Schiphol ondervinden;
  o die de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting door de individuele inrichting ondervinden;
 • Een beperkingengebied voor geluid van luchthavens;
 • De 'handhavingspunten' rond de luchthaven Schiphol;
 • De geldende grenswaarde op die handhavingspunten rond luchthaven Schiphol (’de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting’).

Volgens artikel 7 Rgm verklaart een legenda de informatie hierboven.

Doorgaans gebruikt de gemeente een kaartondergrond waarop alle wegen en spoorwegen zijn weergegeven. Voor de geografische kaart bestaat geen verplichte ondergrens voor de geluidbelasting van een weg. De gemeente kan op een geografische kaart de geluidsbelasting van al deze wegen met contouren presenteren. De gemeente mag ook kiezen voor een ondergrens van maximaal 55 dB Lden of 50 dB Lnight bij geluidsgevoelige objecten.

Aantal kaarten

Voor de leesbaarheid verbeelden agglomeratiegemeenten vaak niet alle geluidbronnen met hun contouren op één kaart. Een geografisch kaart presenteert een specifieke situatie. Deze situaties zijn niet verplicht voorgeschreven. Over het algemeen zijn deze situaties voor zowel Lden als Lnight:

 • wegverkeer op gemeentelijke wegen
 • wegverkeer op provinciale wegen
 • wegverkeer op rijkswegen
 • wegverkeer (integraal)
 • railverkeer op spoorwegen
 • railverkeer op hoofdspoorwegen
 • industrie (inrichtingen en verzameling van inrichtingen)
 • luchtvaart
 • alle bronnen gezamenlijk

De geografische kaart over belangrijke (spoor)wegen

De geografische kaart presenteert de ligging van:

 • De (spoor)weg
 • De contouren van de (spoor)weg
 • En binnen die contouren:
  o de geluidsgevoelige objecten:
  o de grenzen van de gemeente
  o de grenzen van agglomeraties
 • De grenzen van de stille gebieden.

Volgens artikel 7 Rgm verklaart een legenda de informatie hierboven.

Extra informatie voor het actieplan

Het actieplan bevat een schatting van het effect van geplande maatregelen. Daarnaast bevat het een evaluatie van de uitvoering en de resultaten van het vorige actieplan. Deze situaties kunnen ook worden verbeeld met een geografische kaart. Bijvoorbeeld met een verschilkaarten met de bestaande toestand als uitgangspunt. Voor deze verschilkaarten kan het kleurschema hieronder worden gebruikt. Dit kleurschema is uit de Handreiking Omgevingslawaai 2011.

Kleurcode voor verschilkaarten
Verschil in dB Kleur Kleurcode in
rood, groen, blauw
< - 6 green4 52, 124, 23
- 6 tot -4 spring green1 94, 251, 110
- 4 tot - 2 pale green1 160, 252, 141
-2 tot - 0,5 dark seagreen1 195, 253, 184
- 0,5 tot + 0,5 khaki1 255, 243, 208
+ 0,5 tot + 2 light salmon 249, 150, 107
+ 2 tot + 4 coral2 229, 91, 60
+ 4 tot + 6 red 255, 0, 0
> + 6 firebrick3 193, 27, 23

Toepasbaarheid geografische kaarten

De geografische kaart presenteert de contouren bij geluidsgevoelige objecten op een waarneemhoogte van 4 meter. Deze contouren zijn niet geschikt voor een exacte bepaling van de geluidsbelasting bij een geluidsgevoelige object. En al helemaal niet als tussen de geluidsbron (bijvoorbeeld een weg) en het object een afschermende bebouwing staat. Dit komt onder andere door de toepassing van vereenvoudigde rekenmethodes.


Download geluidsgevoelige objecten

Op verzoek van InfoMil stellen Rijkswaterstaat en ProRail hun bestand met geluidsgevoelige objecten beschikbaar. Dit bestand kunnen gemeenten en provincies gebruiken. Iedereen hanteert dan dezelfde uitgangspunten.

Wat zijn de kleurcodes?