Inrichtingen

Gemeenten karteren de geluidsbelasting van inrichtingen en verzamelingen van inrichtingen. Een verzameling van inrichtingen is een concentratiegebied of een gezoneerd industrieterrein. Op deze pagina leest u meer over deze inrichtingen:

Individuele inrichtingen

Individuele inrichtingen komen op de geluidsbelastingkaart als volgens een maatwerk- of een vergunningsvoorschrift een grenswaarde van minimaal 55 dB Lden, of 50 dB Lnight geldt bij een geluidsgevoelig object.

Deze inrichtingen liggen niet op een gezoneerd industrieterrein of in een concentratiegebied. Het kunnen zowel vergunningplichtige inrichtingen zijn als inrichtingen die vallen onder het Activiteitenbesluit.

Voor deze inrichtingen wordt niet altijd een contour bepaald. Wel zijn er beoordelingspunten buiten de inrichting waar de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de inrichting wordt bepaald. Deze handhavingspunten moeten op de geografische kaart worden weergegeven. Is er wel een contour bepaald, dan mag deze worden aangegeven.

Inrichtingen in een concentratiegebied

Dit zijn inrichtingen die liggen in een concentratiegebied voor horeca-inrichtingen of een concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven. Voor deze gebieden geldt een gemeentelijke verordening.

Deze inrichtingen komen op de geluidsbelastingkaart als de geluidsbelasting minimaal 55 dB Lden of 50 dB Lnight bedraagt op geluidsgevoelige objecten.

Gezoneerde industrieterreinen

De term verzameling van inrichtingen omvat ook de inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein. Dit is een industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder die volgens artikel 40 van de Wet geluidhinder is gezoneerd.

Het gaat om de geluidsbelasting die de inrichtingen gezamenlijk maximaal mogen veroorzaken, op basis van de algemene regels, maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften. De gezamenlijke inrichtingen op het industrieterrein zijn zowel vergunningplichtige inrichtingen als inrichtingen die vallen onder het Activiteitenbesluit.

De gezoneerde industrieterreinen komen op de geluidsbelastingkaart als de geluidsbelasting buiten het industrieterrein is minimaal 55 dB Lden of 50 dB Lnight bedraagt bij geluidsgevoelige objecten.

De geografische kaart geeft de zone rond dat industrieterrein aan. Dit is de juridische grens, bepaald volgens de Wet geluidhinder. De zone wordt dus niet in een Lden-zone omgerekend.

Uitwisseling gegevens

Het is mogelijk dat de contour van een inrichting of een verzameling van inrichtingen over het gebied van een andere gemeente ligt. Deze andere gemeente heeft dan informatie nodig over deze (verzameling van) inrichtingen.

Die informatie vraagt de gemeente rechtstreeks aan de naburige gemeente.

Karteringsmethode

Het Reken- en meetvoorschrift 2012 (Rmg 2012) beschrijft de karteringsmethode. Hoofdstuk 7 is van toepassing bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten.

Voor industrielawaai bevat het voorschrift geen specifieke karteringsmethode. Hierop zijn de huidige methoden van toepassing. De Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 wordt toegepast bij:

  • gezoneerde industrieterreinen (artikel 2.3 Rmg 2012)
  • inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen (artikel 1 Activiteitenbesluit)
  • vergunningplichtige inrichtingen (niet wettelijk voorgeschreven, maar wel staande praktijk)

De geluidsbelasting van inrichtingen in concentratiegebieden en individuele inrichtingen is gebaseerd op de geluidsnormen volgens algemene regels, maatwerk- of vergunningsvoorschriften.

De dosismaat van een inrichting of een verzameling van inrichtingen wijkt af van Lden en Lnight. In artikel 7.4 Rmg 2012 staat een eenvoudige conversiemethode. In formulevorm kan het omschreven worden als:

  • Lden (in dB) = Letmaal (in dB(A))
  • Lnight (in dB) = Lden – 10 dB