Spoorwegen

De geluidsbelastingkaart presenteert de geluidsbelasting van spoorwegen. Deze pagina geeft meer informatie over deze spoorwegen:

Spoorwegen bij gemeenten

Gemeenten karteren de geluidsbelasting van spoorwegen en hoofdspoorwegen binnen de gemeentegrenzen. De hoofdspoorwegen worden beheerd door het Rijk (zie hieronder).

Een spoorweg is een weg bestemd voor verkeer over spoorstaven of geleiderails (artikel 1 van de Spoorwegwet).

Deze spoorwegen kunnen onderdeel uitmaken van een weg. In dat geval worden ze beschouwd als wegen. Dergelijke spoorwegen zijn meestal trambanen die in een weg liggen.

Spoorwegen bij provincies

De provincies konden voor april 2015 spoorwegen melden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit omvatte spoorwegen in beheer van de provincie waar in 2016 meer dan 30.000 maal een trein passeert. Dergelijke spoorwegen zijn niet gemeld. In de publicatie van 23 juni 2016 zijn daarom geen treinen vermeld. Provincies karteren dus geen spoorwegen.

Het is wel mogelijk dat een spoorweg van een provincie op de geluidsbelastingkaart van een gemeente voorkomt. Dat is het geval als die spoorweg een geluidsbelasting veroorzaakt van minimaal 55 dB Lden of 50 dB Lnight bij geluidsgevoelige objecten.

Hoofdspoorwegen

Op de strategische kaarten (de tabellen) karteert ProRail de geluidsbelasting van de hoofdspoorwegen die in het beheer zijn van het Rijk, behalve de wegen die binnen agglomeraties liggen.

Op geografische kaarten kan ProRail de geluidsbelasting van alle hoofdspoorwegen presenteren. Dus ook de hoofdspoorwegen die binnen een agglomeratie liggen. Dat hoeft niet, omdat de geluidsbelasting van deze hoofdspoorwegen ook is weergegeven op de geografische kaarten van de gemeente. In artikel 11 van Bgm is namelijk niet vermeld wie de informatie van belangrijke (spoor)wegen op de geografische kaarten presenteert.

Een hoofdspoorweg is uitsluitend of overwegend bestemd voor het verrichten van openbaar personenvervoer of goederenvervoer voor internationale, nationale of regionale verbindingen en is in het beheer van het Rijk - artikel 2 van de Spoorwegwet. ProRail beheert deze spoorwegen namens het Rijk. De aanwijzing tot hoofdspoorweg is geregeld in het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen. Als hoofdspoorweg geldt ongeveer het spoorwegnet zoals dat nu voor het treinverkeer wordt gebruikt.

Volgens de Richtlijn omgevingslawaai hebben belangrijke spoorwegen een intensiteit vanaf 30.000 treinen per jaar. De Wet milieubeheer kent deze grens niet.

Uitwisseling gegevens

Het is mogelijk dat de contour van een (hoofd)spoorweg over het gebied van de agglomeratiegemeente loopt. Die gemeente heeft dan informatie over deze (hoofd)spoorwegen nodig voor het maken van de eigen geluidsbelastingkaart.

De informatie over spoorwegen vraagt de gemeente rechtstreeks aan de naburige gemeente(n) of provincie.

Informatie over hoofdspoorwegen van ProRail kunt u van de site van InfoMil downloaden.

Karteringsmethode

Het Reken- en meetvoorschrift 2012 beschrijft de karteringsmethode. Hoofdstuk 7 is van toepassing bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten.

De geluidsbelasting wordt bepaald met de methode die beschreven is in bijlage IV. Hierbij gelden de aanvullende regels uit bijlage VII.

Voor de kartering zijn twee methoden beschikbaar: de Standaardkarteringsmethode 1 (SKM1) en Standaardkarteringsmethode 2 (SKM2):

  • SKM1 is gerelateerd aan de rekenmethoden SRM1 van bijlage IV;
  • SKM2 is gerelateerd aan de octaafbandrekenmethoden SRM2 van bijlage IV.