Wegen op een geluidsbelastingkaart

De geluidsbelastingkaart presenteert de geluidsbelasting van wegen. Deze pagina beschrijft de informatie over deze wegen:

Wegen van een gemeente

Gemeenten karteren de geluidsbelasting van alle relevante wegen binnen de gemeentegrenzen. Gemeenten presenteren dus ook de geluidsbelasting van belangrijke wegen. De belangrijke wegen worden beheerd door de provincies en het Rijk (zie hieronder). Spoorwegen die deel uitmaken van een weg horen ook bij wegverkeer. Dergelijke spoorwegen zijn meestal trambanen in een weg.

De tabellen (de strategische geluidsbelastingkaarten) omvatten wegen die een geluidsbelasting veroorzaken van minimaal 55 dB Lden of 50 dB Lnight bij geluidsgevoelige objecten. Dit betekent dat wegen met een maximale snelheid van 30 km/uur ook in aanmerking kunnen komen voor kartering. Op de geografische kaart mag de geluidsbelasting van alle wegen zijn verbeeld.

Belangrijke wegen van de provincie

Provincies karteren de geluidsbelasting van de gepubliceerde wegen, behalve de wegen die binnen agglomeraties liggen. Deze publicatie verscheen op 23 juni 2016. Het gaat om provinciale wegen met een intensiteit vanaf 3 miljoen voertuigen per jaar (artikel 11.4, lid 1).

Belangrijke wegen van het Rijk

Rijkswaterstaat karteert de geluidsbelasting van wegen die in het beheer zijn van het Rijk, behalve de wegen die binnen agglomeraties liggen.

Volgens de Richtlijn omgevingslawaai hebben belangrijke wegen een intensiteit van 3 miljoen voertuigen per jaar of meer. De Wet milieubeheer kent deze grens niet.

Uitwisseling gegevens wegverkeer

Het is mogelijk dat de contour van een (belangrijke) weg over het gebied van een agglomeratiegemeente loopt. Die gemeente heeft dan informatie nodig over deze (belangrijke) wegen voor het maken van de eigen geluidsbelastingkaart.

Deze informatie vraagt de gemeente rechtstreeks aan de provincie(s) en naburige gemeenten.

Informatie over belangrijke wegen van Rijkswaterstaat kunt u van de site van InfoMil downloaden.

Karteringsmethode

Het Reken- en meetvoorschrift 2012 (Rmg 2012) beschrijft de karteringsmethode. Hoofdstuk 7 is van toepassing bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten. De geluidsbelasting wordt bepaald met de methode die beschreven is in bijlage III. Hierbij gelden de aanvullende regels uit bijlage VII.

Rekenmethoden

Voor de kartering zijn twee methoden beschikbaar: de Standaardkarteringsmethode 1 (SKM1) en de Standaardkarteringsmethode 2 (SKM2):

  • SKM1 is gerelateerd aan de rekenmethoden SRM1 van bijlage III;
  • SKM2 is gerelateerd aan de octaafbandrekenmethoden SRM2 van bijlage III.

Aftrek

Artikel 7.3 Rmg 2012 verklaart artikel 3.5 van toepassing op de berekening van de geluidsbelasting in Lden en Lnight van wegen.

Artikel 110g Wgh stuurt artikel 3.4 Rmv 2012 aan. Artikel 3.4 is niet genoemd in artikel 7.3. Dat betekent dat de aftrek uit artikel 3.4 niet van toepassing is op geluidsbelastingkaarten.

Bijzondere omstandigheden

Er hoeft bij de rijkswegen geen rekening te worden gehouden met de volgende omstandigheden: hellingen, snelheidsbeperkende maatregelen en kruisingen met verkeerslichten. Dat is vermeld in artikel 7.3 lid 2.