Gegevens verzamelen

Informatie verzamelen is waarschijnlijk het meest tijdrovende deel van het project. U heeft informatie nodig om de geluidsbelasting te berekenen van (spoor)wegen, industrie en luchtvaart.

Veel informatie is binnen de eigen organisatie al aanwezig. Maar vooral gemeenten hebben ook informatie van buiten de organisatie nodig. Zie Uitwisseling gegevens.

Daarbij heeft u ook informatie nodig van de omgevingskenmerken en stille gebieden. U kunt hierbij denken aan:

Bestuurlijke gebieden

Voor de gemeentegrenzen de laatste versie van de dataset ‘bestuurlijke gebieden’ van PDOK. Deze kunt u hier ook downloaden (zip, 6.7 MB).

CNOSSOS en aanvullende databehoefte

De invoergegevens zijn een weergave van de werkelijke situatie in het peiljaar. CNOSSOS kent een zogenaamd kwaliteitskader. Dit heeft betrekking op de nauwkeurigheid van de invoerwaarden en het gebruik van standaardwaarden of -veronderstellingen. Er wordt geen gebruik gemaakt van standaardinvoerwaarden of -veronderstellingen, tenzij de verzameling van werkelijke gegevens met onevenredig hoge kosten gepaard gaat. Zie ook Handreiking Modelleren.

Peiljaar 2021

Volgens de Wet milieubeheer is 2021 het peiljaar voor de geluidsbelastingkaart. Over het algemeen is deze informatie niet tijdig beschikbaar. Dan wordt de informatie van 2020 gebruikt en gecorrigeerd naar 2021. De informatie mag in ieder geval niet ouder zijn dan 3 jaar ten opzichte van het peiljaar.

Peiljaar en covid-19

Het verkeersbeeld in 2020 en 2021 was vanwege COVID-19 niet representatief. Het beeld van de bestaande geluidssituatie kan een grote ‘dip’ vertonen ten opzichte van het beeld uit de geluidsbelastingkaart van 2017. Dat kan onwenselijk zijn bij het actieplan geluid 2024. Dit actieplan omvat onder andere een samenvatting van de gegevens uit de geluidsbelastingkaart 2022, de evaluatie van de uitvoering en resultaten van het actieplan 2018 én maatregelen die zijn voorgenomen voor de periode 2024 - 2029.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de provincies gaan de verkeersintensiteiten van 2019 hanteren voor het peiljaar 2021. Nieuw aangelegde wegvakken worden meegenomen. Voor een uniform landelijk beeld heeft het de voorkeur dat gemeenten die een geluidsbelastingkaart maken hierbij aansluiten.

Gegevens verzamelen industrie

De gegevens die worden verzameld over industrie hebben betrekking op het geluid dat de inrichtingen gezamenlijk maximaal mogen veroorzaken, op basis van de algemene regels, maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften.

Om de berekening met CNOSSOS te kunnen uitvoeren, wordt gebruik gemaakt van de gegevens die zijn verwerkt in een rekenmodel, zoals een zonebeheermodel. Als een dergelijk model niet voorhanden is, moet worden bezien hoe hier met de beschikbare gegevens alsnog invulling aan kan worden gegeven.

Dit is overigens ook nodig voor de overgang naar geluidproductieplafonds wanneer de Omgevingswet in werking treedt.

Gegevens verzamelen en basisgeluidemissie

Een deel van de gegevens die gemeenten verzamelen voor de kartering kan ook gebruikt worden voor de vastlegging bge. Let hierbij op dat het basisjaar voor bge (voorlopig) 2022 is. Dat jaar is gekozen in de verwachting dat de effecten van overheidsmaatregelen ter bestrijding van COVID-19 op dat moment geen directe invloed meer zullen hebben op de verkeersintensiteit.

Voor de geluidsbelastingkaarten zijn sowieso extra gegevens nodig, omdat die zich richt op de geluidimmissie (de omgeving), terwijl de bge zich richt op de emissie (de bron). Voor de andere gegevens zijn er wat verschillen vanwege het verschil in rekenmethode. Ook zijn er bepaalde keuzevrijheden in de modellering. Als gemeenten daar van begin af aan rekening mee houden, zijn er meer gegevens te hergebruiken. Zie ook Zijn de gegevens voor de basisgeluidemissie gelijk aan die voor de geluidsbelastingkaart?


Meer informatie

Op de pagina Wat staat op de kaart is vermeld welke kaarten worden gemaakt. En wat daarop wordt gepresenteerd.

Volgende stap

Gegevens verzamelen voert u uit in het derde en vierde kwartaal 2021.